Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος των τραπεζογραμματίων ευρώ

Ερώτηση 1. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος, ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τραπεζογραμματίων;

Η μελέτη περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν όταν ένα άτομο πληρώνει με τραπεζογραμμάτια ευρώ στη ζώνη του ευρώ στη διάρκεια ενός έτους είναι πολύ χαμηλές. Αυτές ισοδυναμούν με τις επιπτώσεις που προκαλεί η οδήγηση αυτοκινήτου για 8 χλμ. ή με το 0,01% των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός Ευρωπαίου.

Ερώτηση 2. Είναι η πρώτη φορά που διενεργείτε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τραπεζογραμματίων;

Όχι. Το 2004 διενεργήσαμε μια αξιολόγηση κύκλου ζωής για να υπολογιστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της πρώτης σειράς τραπεζογραμματίων ευρώ. Η αξιολόγηση κύκλου ζωής είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος, όπως ένα τραπεζογραμμάτιο. Εξετάζει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, από την αρχή (εξαγωγή πρώτων υλών) έως το τέλος (τελική διάθεση). Τα αποτελέσματά της χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή μέτρων με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τραπεζογραμματίων ευρώ, όπως η αντικατάσταση του συμβατικού βάμβακα με βιώσιμο βάμβακα στο χαρτί των τραπεζογραμματίων.

Ερώτηση 3. Τι είναι η μεθοδολογία περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος;

Η μεθοδολογία περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος (Product Environmental Footprint - PEF) σχετίζεται με τη μέθοδο αξιολόγησης του κύκλου ζωής που αναφέρεται στην προηγούμενη ερώτηση. Αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος παρόμοιων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή η μεθοδολογία καλύπτει 16 περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής λόγω των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της χρήσης γης και υδάτων. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται για τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τραπεζογραμματίων ως μέσου πληρωμών.

Ερώτηση 4. Γιατί επιλέξατε τη μεθοδολογία περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος;

Τα αποτελέσματα της μελέτης περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος διευκολύνουν τη σύγκριση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των διαφόρων τύπων προϊόντων και υπηρεσιών. Η μεθοδολογία περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος παρέχει επίσης σαφείς κατευθύνσεις, απαιτήσεις και τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τραπεζογραμματίων ως μέσου πληρωμών. Παρέχει μια δίκαιη και αμερόληπτη αξιολόγηση του σύνθετου δικτύου των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής των μετρητών, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τομέα δραστηριότητας ή τη γεωγραφική θέση τους.

Ερώτηση 5. Είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κύκλου ζωής με τα αποτελέσματα της μελέτης περιβαλλοντικού αποτυπώματος του προϊόντος;

Δεδομένου ότι στην αξιολόγηση του κύκλου ζωής το 2004 και στην τρέχουσα μελέτη περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος δεν χρησιμοποιήθηκε η ίδια λειτουργική μονάδα ή μεθοδολογία, δεν είναι δυνατόν να γίνουν άμεσες συγκρίσεις.

Ερώτηση 6. Ποια μέτρα θα ληφθούν σε συνέχεια της μελέτης περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος;

Στόχος του Ευρωσυστήματος είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μετρητών. Η μελέτη περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος θα αποτελέσει τη βάση για τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη βελτίωση, την επανεξέταση και τη συμπλήρωση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών. Η μελέτη θα χρησιμοποιηθεί επίσης για να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο τυχόν αλλαγές στα χαρακτηριστικά των τραπεζογραμματίων θα επηρεάσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κύκλου των μετρητών.

Ερώτηση 7. Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ είναι λιγότερο ή περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον από ό,τι άλλα μέσα πληρωμής;

Είναι η πρώτη φορά που το Ευρωσύστημα χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος για να μελετήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τραπεζογραμματίων ευρώ. Σε αυτό το στάδιο δεν γνωρίζουμε πώς η πληρωμή με τραπεζογραμμάτια συγκρίνεται με άλλα μέσα πληρωμής. Επί του παρόντος διερευνούμε τη δυνατότητα διεξαγωγής παρόμοιας μελέτης για άλλους τρόπους πληρωμής.

Ερώτηση 8. Θα επαναληφθεί στο μέλλον η μελέτη περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος για τα τραπεζογραμμάτια;

Η πρόθεσή μας είναι να διενεργούνται παρόμοιες μελέτες από το Ευρωσύστημα σε περιοδική βάση.