Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής

Η ΕΚΤ δημοσιεύει το μηνιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής με χρονική υστέρηση περίπου τριών μηνών.

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο συμπληρώνει τις πληροφορίες που ήδη διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο (όπως το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων), περιλαμβάνει συναντήσεις με εξωτερικούς φορείς, εκτός εάν η δημοσιοποίησή τους θα μπορούσε να υπονομεύσει την προστασία των διαφόρων πτυχών του δημόσιου συμφέροντος που αναγνωρίζονται σε επίπεδο ΕΕ.

Mario Draghi
2016
2015
Vítor Constâncio
2016
2015
Benoît Cœuré
2016
2015
Sabine Lautenschläger
2016
2015
Yves Mersch
2016
2015
Peter Praet
2016
2015