Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Prehľad

Hospodárstvo eurozóny sa začiatkom roka 2024 zotavilo výraznejšie, než sa očakávalo v projekciách odborníkov ECB z marca 2024, k čomu prispelo saldo čistého obchodu a rast výdavkov domácností. Aktuálne informácie naznačujú pokračovanie rastu v krátkodobom horizonte, a to rýchlejším tempom, než sa predpokladalo doteraz. Reálny disponibilný príjem by sa mal v prostredí výrazného rastu miezd, postupného zvyšovania dôvery a zlepšovania obchodných podmienok naďalej zvyšovať, čo v priebehu roka 2024 povedie k oživeniu vyvolanému spotrebou. Rastový stimul čistého obchodu na začiatku roka čiastočne odráža volatilitu po dočasnom poklese na konci roka 2023. Očakáva sa však ďalšia expanzia zahraničného dopytu, ktorá podporí rast vývozu z eurozóny. V strednodobom horizonte sa očakáva postupné odznievanie negatívneho vplyvu predchádzajúceho sprísňovania menovej politiky, pričom hospodársku aktivitu by malo podporovať predpokladané uvoľňovanie podmienok financovania v súlade s trhovými očakávaniami budúceho vývoja úrokových sadzieb. Hospodársky rast má ťažiť aj zo stabilného trhu práce, pričom miera nezamestnanosti má v neskoršej časti sledovaného obdobia klesnúť na historicky nízku úroveň. Vzhľadom na ústup niektorých cyklických faktorov, ktoré v poslednom období spomaľovali rast produktivity, sa v priebehu sledovaného obdobia očakáva jej zvýšenie. Celkovo sa očakáva, že priemerný ročný rast reálneho HDP v roku 2024 dosiahne 0,9 %, v roku 2025 stúpne na 1,4 % a v roku 2026 na 1,6 %. V porovnaní s projekciami z marca 2024 bol výhľad rastu HDP na rok 2024 upravený nahor, a to v dôsledku prekvapivo pozitívneho začiatku roka a priaznivejších aktuálnych údajov. Výhľad rastu HDP bol na rok 2025 upravený mierne nadol a na rok 2026 zostáva nezmenený.[1]

Celková inflácia by sa mala podľa projekcií v najbližšom období vyvíjať prevažne horizontálne a v priebehu roka 2025 by sa mala ďalej zmierniť až do blízkosti cieľovej úrovne. Je to odrazom ústupu nákladových tlakov, i zo strany pracovnej sily, a oneskoreného vplyvu predchádzajúceho sprísňovania menovej politiky, ktoré sa postupne premieta do spotrebiteľských cien. Celková inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) by mala počas zvyšku roka 2024 vykazovať určitú volatilitu v dôsledku bázických efektov a vyšších cien energetických komodít. V strednodobom horizonte by sa inflácia cien energií mala ustáliť na nízkej kladnej úrovni vzhľadom na očakávania trhu týkajúce sa budúceho vývoja cien ropy a zemného plynu a plánované rozpočtové opatrenia súvisiace s klimatickými zmenami. V posledných štvrťrokoch dochádza k výraznému poklesu inflácie cien potravín vďaka uvoľňovaniu tlakov v dodávateľskom reťazci v dôsledku nižších cien energií a potravinových komodít. Pokiaľ ide o ďalší vývoj, inflácia cien potravín by sa mala pohybovať okolo súčasnej úrovne a od konca roka 2025 by mala ďalej klesať. Inflácia HICP bez energií a potravín (HICPX) by mala zostať nad úrovňou celkovej inflácie po väčšinu sledovaného obdobia. Očakáva sa však pokračovanie jej dezinflačného trendu, hoci len pomalým tempom a najmä v rokoch 2025 a 2026. Základným predpokladom tejto projekcie je očakávané postupné zmierňovanie rastu nominálnych miezd z pôvodne stále zvýšených úrovní v dôsledku zmenšovania vplyvu rastových tlakov inflačnej kompenzácie na napätom trhu práce. Očakávané oživenie rastu produktivity by malo prispieť k zmierneniu tlakov vyplývajúcich z nákladov práce. Rast ziskov by sa mal navyše spomaľovať a čiastočne tlmiť prenos nákladov práce do cien, najmä v roku 2024. Ročná priemerná celková inflácia HICP má klesnúť z 5,4 % v roku 2023 na 2,5 % v roku 2024, 2,2 % v roku 2025 a 1,9 % v roku 2026. V porovnaní s projekciami z marca 2024 bola projekcia inflácie HICP na roky 2024 a 2025 upravená o 0,2 percentuálneho bodu nahor. Dôvodom sú najmä vyššie ceny energetických komodít a o niečo vyššie než očakávané nové údaje o inflácii HICPX. Okrem toho sa očakáva, že tlaky prameniace z nákladov práce budú o niečo vyššie v dôsledku rýchlejšieho rastu miezd v spojení s o niečo opatrnejším výhľadom rastu produktivity. Výhľad celkovej inflácie i inflácie HICPX na rok 2026 zostáva nezmenený.

Tabuľka 1

Projekcie vývoja hospodárskeho rastu a inflácie v eurozóne

(ročné percentuálne zmeny, revízie v percentuálnych bodoch)

Jún 2024

Revízie oproti marcu 2024

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Reálny HDP

0,6

0,9

1,4

1,6

0,1

0,3

-0,1

0,0

HICP

5,4

2,5

2,2

1,9

0,0

0,2

0,2

0,0

HICP bez energií a potravín

4,9

2,8

2,2

2,0

0,0

0,2

0,1

0,0

Poznámky: Hodnoty reálneho HDP vyjadrujú ročné priemery údajov očistených od sezónnych vplyvov a rozdielov v počte pracovných dní. Historické údaje sa môžu líšiť od najnovších publikácií Eurostatu vydaných po uzávierke projekcií. Údaje, aj so štvrťročnou periodicitou, sú k dispozícii na stiahnutie z databázy makroekonomických projekcií na internetovej stránke ECB.

Preklad úplného znenia správy o makroekonomických projekciách odborníkov Eurosystému bude zverejnený v nasledujúcich dňoch.

© Európska centrálna banka 2024

Poštová adresa 60640 Frankfurt am Main, Nemecko
Telefón +49 69 1344 0
Internetová stránka www.ecb.europa.eu

Všetky práva vyhradené. Šírenie na vzdelávacie a nekomerčné účely je povolené, ak je uvedený zdroj.

Vysvetlenie pojmov sa nachádza v glosári ECB (k dispozícii len v angličtine).

HTML ISBN 978-92-899-6576-7, ISSN 2529-4814, doi:10.2866/446798, QB-CF-24-001-SK-Q


  1. Dňom uzávierky technických predpokladov bol 15. máj 2024. Projekcie vývoja svetovej ekonomiky boli uzavreté 16. mája; makroekonomické projekcie pre eurozónu 22. mája. Eurostat zverejnil rýchly odhad inflácie HICP eurozóny za máj 31. mája. Tento odhad bol plne v súlade s projekciami celkovej inflácie, ktoré vydali odborníci Eurosystému v júni 2024. Toto vydanie projekcií sa vzťahuje na roky 2024 až 2026. Projekcie na takto dlhé obdobie sú spojené s veľmi vysokou mierou neistoty, ktorú je pri ich výklade potrebné brať do úvahy. Ďalšie informácie sú v článku The performance of the Eurosystem/ECB staff macroeconomic projections since the financial crisis, Ekonomický bulletin, číslo 8, ECB, 2019. Kompletná databáza minulých vydaní makroekonomických projekcií odborníkov ECB a Eurosystému je k dispozícii v databáze makroekonomických projekcií na internetovej stránke ECB. Táto databáza obsahuje celý rad premenných so štvrťročnou periodicitou.

Annexes
14 June 2024