Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Synteza

Gospodarka strefy euro na początku 2024 odbiła bardziej, niż oczekiwano w projekcjach ekspertów EBC z marca 2024, do czego przyczyniły się saldo wymiany handlowej i rosnące wydatki gospodarstw domowych. Napływające informacje wskazują na dalszy wzrost w krótkim okresie – szybszy, niż wcześniej przewidywano. Realne dochody do dyspozycji powinny dalej się zwiększać, w warunkach silnej dynamiki płac, stopniowego wzrostu zaufania i postępującej poprawy warunków wymiany handlowej, wskutek czego – pod wpływem rosnącego spożycia – gospodarka w 2024 będzie się ożywiać. Prowzrostowe oddziaływanie salda wymiany handlowej na początku roku wynika częściowo ze zmienności po przejściowym spadku, jaki nastąpił pod koniec 2023. Oczekuje się jednak, że popyt zewnętrzny będzie dalej rosnąć, co będzie sprzyjać wzrostowi eksportu strefy euro. W średnim okresie niekorzystny wpływ wcześniejszego zacieśniania polityki pieniężnej ma stopniowo zanikać, a aktywność gospodarczą będzie podtrzymywać zakładane łagodzenie warunków finansowania zgodnie z oczekiwaniami rynku co do przyszłej ścieżki stóp procentowych. Czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy będzie także odporny rynek pracy, w warunkach spadku stopy bezrobocia do rekordowo niskich poziomów w dalszej części horyzontu projekcji. Oczekuje się, że wydajność w horyzoncie projekcji będzie rosnąć w miarę wygasania niektórych czynników cyklicznych, które w ostatnim okresie osłabiły jej wzrost. W sumie średnioroczna dynamika realnego PKB według oczekiwań wyniesie 0,9% w 2024, a następnie przyspieszy do 1,4% w 2025 i 1,6% w 2026. W porównaniu z projekcjami z marca 2024 perspektywy wzrostu PKB na 2024 zostały zrewidowane w górę, ze względu na nadspodziewanie dobre dane z początku roku i lepsze napływające informacje. Na 2025 zostały zrewidowane nieznacznie w dół, a na 2026 pozostają niezmienione[1].

Przewiduje się, że inflacja ogółem w najbliższym czasie będzie się poruszać zasadniczo w trendzie bocznym, po czym w 2025 będzie dalej się obniżać do poziomów zbliżonych do wartości docelowej. Wynika to ze słabnięcia presji kosztowej, w tym związanej z kosztami pracy, i z opóźnionego wpływu stopniowego oddziaływania wcześniejszego zacieśniania polityki pieniężnej na ceny konsumpcyjne. Oczekuje się, że inflacja ogółem, mierzona zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (HICP), do końca 2024 będzie wykazywać pewną zmienność z powodu efektu bazy i wyższych cen surowców energetycznych. W średnim okresie inflacja cen energii powinna ustabilizować się na niskich dodatnich poziomach, biorąc pod uwagę oczekiwania rynku co do przyszłych ścieżek cen ropy i gazu oraz planowane środki fiskalne związane ze zmianą klimatu. W ostatnich kwartałach nastąpił silny spadek inflacji cen żywności, pod wpływem osłabienia się presji w łańcuchu produkcyjnym w związku z niższymi cenami surowców energetycznych i żywnościowych. Oczekuje się, że w nadchodzącym okresie inflacja cen żywności będzie oscylować wokół obecnych poziomów, po czym od końca 2025 będzie dalej się obniżać. Inflacja HICP z wyłączeniem cen energii i żywności (HICPX) powinna przez większość horyzontu projekcji utrzymywać się powyżej inflacji ogółem, ale według oczekiwań pozostanie na ścieżce dezinflacji, choć będzie się obniżać powoli i głównie w latach 2025 i 2026. Centralnym elementem tej projekcji jest spodziewane stopniowe słabnięcie wzrostu płac nominalnych z wyjściowo wciąż podwyższonych poziomów w miarę zanikania wzrostowego wpływu presji związanej z kompensacją inflacji w warunkach zacieśnienia rynku pracy. Oczekiwane odbicie dynamiki wydajności powinno przyczynić się do zmniejszenia się presji związanej z kosztami pracy. Ponadto wzrost zysków ma się osłabiać i po części amortyzować oddziaływanie kosztów pracy na ceny, zwłaszcza w 2024. W sumie średnioroczna inflacja HICP ogółem według oczekiwań obniży się z 5,4% w 2023 do 2,5% w 2024, 2,2% w 2025 i 1,9% w 2026. W porównaniu z projekcjami z marca 2024 perspektywy inflacji HICP na 2024 i 2025 zrewidowano w górę o 0,2 pkt proc. Wynika to głównie z wyższych cen surowców energetycznych i nieco wyższych, niż oczekiwano, napływających danych dotyczących inflacji HICPX. Dodatkowo oczekuje się, że presja związana z kosztami pracy będzie nieco silniejsza na skutek wyższej dynamiki płac w połączeniu z nieco bardziej ostrożnymi perspektywami wzrostu wydajności. Perspektywy zarówno inflacji ogółem, jak i inflacji HICPX na 2026 pozostają niezmienione.

Tabela 1

Projekcje wzrostu gospodarczego i inflacji w strefie euro

(zmiany roczne w proc., rewizje w pkt proc.)

Czerwiec 2024

Rewizje w stosunku do marca 2024

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Realny PKB

0,6

0,9

1,4

1,6

0,1

0,3

−0,1

0,0

HICP

5,4

2,5

2,2

1,9

0,0

0,2

0,2

0,0

HICP bez cen energii i żywności

4,9

2,8

2,2

2,0

0,0

0,2

0,1

0,0

Uwagi: Realny PKB jako roczna średnia danych odsezonowanych i wyrównanych dniami roboczymi. Dane historyczne mogą się różnić od najnowszych danych Eurostatu, których publikacja przypadła po dacie granicznej projekcji. Dane są udostępniane do pobrania, m.in. co kwartał, w bazie projekcji makroekonomicznych na stronie internetowej EBC.

Wersje językowe całości projekcji makroekonomicznych ekspertów ukażą się w najbliższych dniach.

© Europejski Bank Centralny 2024

Adres do korespondencji 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zezwala się na wykorzystanie do celów edukacyjnych i niekomercyjnych pod warunkiem podania źródła.

Objaśnienia terminów można znaleźć w słowniczku EBC (dostępnym tylko po angielsku).

HTML ISBN 978-92-899-6578-1, ISSN 2529-4784, doi:10.2866/80236, QB-CF-24-001-PL-Q


  1. Datą graniczną dla założeń technicznych był 15 maja 2024. Projekcje dla gospodarki światowej sfinalizowano 16 maja, zaś projekcje makroekonomiczne dla strefy euro – 22 maja. 31 maja Eurostat opublikował szybki szacunek inflacji HICP w strefie euro za maj. Opublikowane dane w pełni pokrywały się z projekcjami ekspertów Eurosystemu z czerwca 2024 dotyczącymi inflacji ogółem. Obecna runda projekcji obejmuje lata 2024–2026. Projekcje o tak długim horyzoncie czasowym są obciążone bardzo dużą niepewnością, o czym należy pamiętać przy ich interpretacji. Więcej informacji można znaleźć w artykule „The performance of the Eurosystem/ECB staff macroeconomic projections since the financial crisis”, Economic Bulletin, nr 8, EBC, 2019. Wszystkie dotychczasowe projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC i Eurosystemu są dostępne w bazie projekcji makroekonomicznych na stronie internetowej EBC. Baza zawiera wiele zmiennych udostępnianych w odstępach kwartalnych.

Annexes
14 June 2024