Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Συνοπτική παρουσίαση

Η οικονομία της ζώνης του ευρώ κατέγραψε στις αρχές του 2024 ανάκαμψη εντονότερη από ό,τι αναμενόταν στις προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ του Μαρτίου 2024, χάρη στην ώθηση που δέχθηκε από τις καθαρές εξαγωγές και την αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών. Οι εισερχόμενες πληροφορίες υποδηλώνουν συνεχιζόμενη ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα, με ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, εν μέσω έντονης ανόδου των μισθών, σταδιακά αυξανόμενης εμπιστοσύνης και βελτίωσης των όρων εμπορίου, οδηγώντας σε ανάκαμψη που προέρχεται από την κατανάλωση στη διάρκεια του 2024. Η ώθηση από τις καθαρές εξαγωγές στην αρχή του έτους αντανακλά εν μέρει μια μεταβλητότητα μετά από πρόσκαιρη μείωση στο τέλος του 2023. Ωστόσο, η εξωτερική ζήτηση αναμένεται να παραμείνει σε ανοδική πορεία, στηρίζοντας την αύξηση των εξαγωγών της ζώνης του ευρώ. Μεσοπρόθεσμα, η αρνητική επίδραση από την προηγηθείσα αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής εκτιμάται ότι θα εξασθενήσει σταδιακά και η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να επηρεαστεί ευνοϊκά από τη χαλάρωση των συνθηκών χρηματοδότησης, την οποία υποθέτει το σενάριο, σύμφωνα με τις προσδοκίες των αγορών για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων. Η ανάπτυξη θα δεχθεί επίσης θετική επίδραση από την ανθεκτική αγορά εργασίας, με το ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί σε ιστορικώς χαμηλά επίπεδα αργότερα στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής. Καθώς θα εξαλείφονται ορισμένοι από τους κυκλικούς παράγοντες που κατά το πρόσφατο παρελθόν επιβράδυναν την αύξηση της παραγωγικότητας, η παραγωγικότητα αναμένεται να ανακάμψει στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής. Συνολικά, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί σε 0,9% το 2024 και να ενισχυθεί σε 1,4% το 2025 και 1,6% το 2026. Σε σύγκριση με τις προβολές του Μαρτίου 2024, οι προοπτικές για τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω για το 2024, λόγω της καταγραφής καλύτερων του αναμενόμενου στοιχείων στην αρχή του έτους και των βελτιωμένων εισερχόμενων πληροφοριών. Οι προοπτικές για τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ έχουν αναθεωρηθεί οριακά προς τα κάτω για το 2025 και παραμένουν αμετάβλητες για το 2026.[1]

Ο γενικός πληθωρισμός δεν αναμένεται, βάσει των προβολών, να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, προτού υποχωρήσει περαιτέρω σε επίπεδα κοντά στον στόχο στη διάρκεια του 2025. Αυτό αντανακλά την άμβλυνση των πιέσεων από την πλευρά του κόστους, μεταξύ άλλων και από το κόστος εργασίας, καθώς και την επίδραση από την προηγηθείσα αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής, η οποία εμφανίζεται με χρονική υστέρηση και μετακυλίεται σταδιακά στις τιμές καταναλωτή. Ο γενικός πληθωρισμός, όπως μετρείται με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), αναμένεται να παρουσιάσει κάποια μεταβλητότητα κατά το υπόλοιπο του 2024 λόγω των επιδράσεων της βάσης σύγκρισης και των υψηλότερων τιμών των ενεργειακών βασικών εμπορευμάτων. Μεσοπρόθεσμα, ο πληθωρισμός της ενέργειας αναμένεται να σταθεροποιηθεί σε χαμηλά θετικά επίπεδα, δεδομένων των προσδοκιών της αγοράς για τη μελλοντική εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και των προγραμματισμένων δημοσιονομικών μέτρων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Τα τελευταία τρίμηνα παρατηρήθηκε έντονη υποχώρηση του πληθωρισμού των ειδών διατροφής, καθώς οι πιέσεις σε προγενέστερα στάδια της αλυσίδας διαμόρφωσης των τιμών αμβλύνθηκαν με τη μείωση των διεθνών τιμών της ενέργειας και των τροφίμων. Όσον αφορά το μέλλον, ο πληθωρισμός των ειδών διατροφής αναμένεται να κυμανθεί γύρω από τα σημερινά του επίπεδα και στη συνέχεια να υποχωρήσει περαιτέρω από το τέλος του 2025. Ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ χωρίς τις τιμές της ενέργειας και των ειδών διατροφής (HICPX) αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον γενικό πληθωρισμό κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρονικού ορίζοντα προβολής, αλλά να συνεχίσει την πορεία αποκλιμάκωσής του, αν και με βραδύ ρυθμό και κυρίως το 2025 και το 2026. Κεντρικό στοιχείο αυτής της προβολής είναι η αναμενόμενη σταδιακή υποχώρηση του ρυθμού αύξησης των ονομαστικών μισθών από αρχικά επίπεδα που είναι ακόμη υψηλά, καθώς θα εξασθενούν οι ανοδικές επιδράσεις από τις πιέσεις που συνδέονται με την αντιστάθμιση του πληθωρισμού, υπό συνθήκες στενότητας στην αγορά εργασίας. Η αναμενόμενη ανάκαμψη του ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη συγκράτηση των πιέσεων από την πλευρά του κόστους εργασίας. Επιπλέον, η αύξηση των κερδών αναμένεται ότι θα επιβραδυνθεί και θα απορροφήσει εν μέρει το αυξημένο κόστος εργασίας ώστε να μη μετακυλιστεί στις τιμές, ιδίως το 2024. Συνολικά, ο μέσος ετήσιος γενικός πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ αναμένεται να μειωθεί από 5,4% το 2023 σε 2,5% το 2024, 2,2% το 2025 και 1,9% το 2026. Σε σύγκριση με τις προβολές του Μαρτίου 2024, ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά 0,2 ποσ. μον. το 2024 και το 2025. Αυτό οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές των ενεργειακών βασικών εμπορευμάτων και σε ελαφρώς υψηλότερα από ό,τι αναμενόταν εισερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό βάσει του HICPX. Επιπλέον, οι πιέσεις από την πλευρά του κόστους εργασίας αναμένεται να είναι κάπως εντονότερες, λόγω της υψηλότερης αύξησης των μισθών σε συνδυασμό με τις ελαφρώς πιο συγκρατημένες προοπτικές για τον ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας. Οι προοπτικές τόσο για τον γενικό πληθωρισμό όσο και για τον πληθωρισμό βάσει του HICPX δεν έχουν αναθεωρηθεί για το 2026.

Πίνακας 1

Προβολές για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ

(ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές, αναθεωρήσεις σε εκατοστιαίες μονάδες)

Ιούνιος 2024

Αναθεωρήσεις
σε σχέση με τον Μάρτιο 2024

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Πραγματικό ΑΕΠ

0,6

0,9

1,4

1,6

0,1

0,3

-0,1

0,0

ΕνΔΤΚ

5,4

2,5

2,2

1,9

0,0

0,2

0,2

0,0

ΕνΔΤΚ χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής

4,9

2,8

2,2

2,0

0,0

0,2

0,1

0,0

Σημειώσεις: Για το πραγματικό ΑΕΠ τα στοιχεία αναφέρονται σε ετήσιους μέσους όρους και είναι διορθωμένα εποχικώς και ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών. Τα ιστορικά στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν από τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις της Eurostat οι οποίες ενσωματώνουν πληροφορίες που έγιναν διαθέσιμες μετά την καταληκτική ημερομηνία των προβολών. Τα στοιχεία διατίθενται για λήψη, και με τριμηνιαία συχνότητα, από τη βάση δεδομένων για τις μακροοικονομικές προβολές (Macroeconomic Projection Database – MPD) στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Οι μεταφράσεις του πλήρους κειμένου της έκθεσης για τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων θα δημοσιευθούν τις επόμενες ημέρες.

© Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2024

Ταχυδρομική διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main, Germany
Τηλέφωνο +49 69 1344 0
Δικτυακός τόπος www.ecb.europa.eu

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή.

Για την ορολογία, μπορείτε να συμβουλευθείτε το γλωσσάριο της ΕΚΤ (διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά).

HTML ISBN 978-92-899-6585-9, ISSN 2529-4679, doi:10.2866/581024, QB-CF-24-001-EL-Q


  1. Η τελευταία ημερομηνία που καλύπτουν οι τεχνικές υποθέσεις ήταν η 15η Μαΐου 2024. Οι προβολές για την παγκόσμια οικονομία οριστικοποιήθηκαν στις 16 Μαΐου και οι μακροοικονομικές προβολές για τη ζώνη του ευρώ στις 22 Μαΐου. Η Eurostat δημοσίευσε την προκαταρκτική εκτίμηση για τον πληθωρισμό βάσει του ΕνΔΤΚ στη ζώνη του ευρώ για τον Μάιο στις 31 Μαΐου. Η εκτίμηση αυτή συνέπιπτε με τις προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Ιουνίου 2024 για τον γενικό πληθωρισμό. Οι παρούσες προβολές καλύπτουν την περίοδο 2024-26. Οι προβολές που αφορούν τόσο μεγάλο χρονικό ορίζοντα χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ερμηνεία τους. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το άρθρο με τίτλο «The performance of the Eurosystem/ECB staff macroeconomic projections since the financial crisis», Οικονομικό Δελτίο, Τεύχος 8, ΕΚΤ, 2019. Πλήρης βάση δεδομένων με παλαιότερες μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος είναι διαθέσιμη στη βάση δεδομένων για τις μακροοικονομικές προβολές (Macroeconomic Projection Database – MPD) στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Αυτή η βάση δεδομένων περιλαμβάνει πολλές μεταβλητές με τριμηνιαία συχνότητα.

Annexes
14 June 2024