Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Ülevaade

Euroala majandus taastus 2024. aasta alguses ulatuslikumalt, kui EKP ekspertide 2024. aasta märtsi ettevaates prognoositi. Seda hoogustasid netokaubandus ja kodumajapidamiste suurenenud kulutused. Laekunud andmed näitavad, et lähiajal jätkub kasv varem eeldatust kiiremas tempos. Reaalne kasutatav tulu peaks jõulise palgakasvu, järk-järgult suureneva kindlustunde ja kaubandustingimuste paranemise toel jätkuvalt suurenema, tuues 2024. aastal kaasa tarbimisest tingitud elavnemise. Netokaubanduse hoogustumisest tulenenud positiivne mõju aasta alguses kajastab osaliselt volatiilsust, mis järgnes ajutisele langusele 2023. aasta lõpus. Välisnõudlus peaks siiski endiselt suurenema, toetades euroala ekspordi kasvu. Keskpikas perspektiivis peaks rahapoliitika varasema karmistamise negatiivne mõju vähehaaval taanduma ning aktiivsust peaks toetama rahastamistingimuste eeldatav leevenemine kooskõlas turgude ootustega intressimäärade edasise arengu suhtes. Kasvu soodustab ka vastupidav tööturg, kusjuures töötuse määr langeb ettevaateperioodi hilisemas etapis rekordiliselt madalale tasemele. Sedamööda, kuidas viimasel ajal tööviljakuse kasvu aeglustanud mõned tsüklilised tegurid taanduvad, peaks tööviljakus ettevaateperioodil suurenema. Üldjoontes eeldatakse, et keskmine aastane SKP reaalkasv on 2024. aastal 0,9% ning hoogustub 2025. aastal 1,4%ni ja 2026. aastal 1,6%ni. 2024. aasta märtsi ettevaatega võrreldes on SKP kasvu väljavaadet korrigeeritud 2024. aastaks ülespoole. Selle põhjuseks on aasta alguses valitsenud oodatust positiivsemad suundumused ja laekunud andmete paranemine. 2025. aasta SKP kasvuprognoosi on veidi allapoole korrigeeritud, 2026. aasta prognoos jääb aga samaks.[1]

Koguinflatsioon peaks lähiajal püsima üldjoontes tavapärases vahemikus, aeglustuma seejärel veelgi ja jõudma 2025. aasta jooksul eesmärgiks seatud taseme lähedale. See kajastab kulusurve leevenemist (muu hulgas tulenevalt tööhõivest) ja rahapoliitika varasema karmistamise viitajaga mõju, mis kandub vähehaaval üle tarbijahindadesse. Koguinflatsioon (mõõdetuna ühtlustatud tarbijahinnaindeksi (ÜTHI) alusel) peaks ülejäänud 2024. aasta jooksul olema baasefektide ja kõrgemate energiatoormehindade toimel mõnevõrra volatiilne. Võttes arvesse turuootuseid nafta- ja gaasihindade edasiste suundumuste osas ning kliimamuutustega seotud kavandatavaid eelarvemeetmeid, peaks energiahindade inflatsioon püsima keskpikas vaates madalal positiivsel tasemel. Viimastes kvartalites on toiduainehindade inflatsioon märgatavalt aeglustunud, sest voogsurve on leevenenud ning energia- ja toidutoormehinnad madalamad. Edaspidi peaks toiduainehindade inflatsioon kõikuma praeguse taseme lähedal ja hakkama alates 2025. aasta lõpust veelgi aeglustuma. ÜTHI-inflatsioon (v.a energia ja toiduained) püsib tõenäoliselt valdava osa ettevaateperioodi jooksul koguinflatsioonist kiirem, kuid peaks siiski jätkuvalt aeglustuma, ehkki mõõdukas tempos ning peamiselt 2025. ja 2026. aastal. Selles prognoosis on kesksel kohal nominaalpalkade kasvu eeldatav järkjärguline pidurdumine algselt ikka veel kõrgelt tasemelt, kuna inflatsioonihüvitistest tingitud tõusumõju pingelisel tööturul taandub. Tööjõukulude surve vähenemist peaks toetama tööviljakuse kasvu eeldatav taastumine. Kasumikasv peaks aeglustuma ja osaliselt leevendama tööjõukulude mõju ülekandumist hindadesse, seda eelkõige 2024. aastal. Kokkuvõttes peaks aasta keskmine ÜTHI-koguinflatsioon aeglustuma 5,4%-lt 2023. aastal 2,5%-le 2024. aastal, 2,2%-le 2025. aastal ja 1,9%-le 2026. aastal. 2024. aasta märtsi ettevaatega võrreldes on ÜTHI-inflatsiooni 2024. ja 2025. aasta prognoosi 0,2 protsendipunkti võrra ülespoole korrigeeritud. See on peamiselt tingitud kõrgematest energiatoormehindadest ja ÜTHI-inflatsiooni (v.a energia ja toiduained) oodatust mõnevõrra kõrgematest näitajatest. Ühtlasi peaks tööjõukulude surve kiirema palgakasvu ja tööviljakuse kasvu veidi vaoshoituma väljavaate mõjul olema mõnevõrra tugevam. Nii koguinflatsiooni kui ka ÜTHI-inflatsiooni (v.a energia ja toiduained) väljavaade 2026. aastaks püsib muutumatuna.

Tabel 1

Euroala kasvu- ja inflatsiooniprognoosid

(aastane muutus protsentides; korrigeerimine protsendipunktides)

Juuni 2024

Kohandused võrreldes
2024. aasta märtsiga

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Reaalne SKP

0,6

0,9

1,4

1,6

0,1

0,3

-0,1

0,0

ÜTHI

5,4

2,5

2,2

1,9

0,0

0,2

0,2

0,0

ÜTHI (v.a energia ja toiduained)

4,9

2,8

2,2

2,0

0,0

0,2

0,1

0,0

Märkus. Reaalse SKP andmed on hooajaliselt ja tööpäevade arvu järgi korrigeeritud keskmised aastanäitajad. Varasemad näitajad võivad erineda Eurostati värskeimatest andmetest, mis on avaldatud pärast käesoleva ettevaate koostamise lõppkuupäeva. Andmeid (sh kvartaalse sagedusega) saab alla laadida makromajanduslike ettevaadete andmebaasist EKP veebilehel.

Ekspertide makromajandusliku ettevaate tervikteksti tõlked avaldatakse lähipäevil.

© Euroopa Keskpank, 2024

Postiaadress 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0
Veebileht www.ecb.europa.eu

Kõik õigused on kaitstud. Taasesitus õppe- ja mitteärilistel eesmärkidel on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Terminite kohta saab täpsemat teavet EKP seletavast sõnastikust.

HTML ISBN 978-92-899-6566-8, ISSN 2529-4660, doi:10.2866/773929, QB-CF-24-001-ET-Q


  1. Tehnilised eeldused põhinevad andmetel seisuga 15. mai 2024. Üleilmse majanduskasvu ettevaate koostamine jõudis lõpule 16. mail ja euroala käsitlev makromajanduslik ettevaade valmis seisuga 22. mai 2024. Eurostat avaldas euroala ÜTHI-inflatsiooni maikuu kiirhinnangu 31. mail. See hinnang oli täielikult kooskõlas eurosüsteemi ekspertide 2024. aasta juuni ettevaatega koguinflatsiooni kohta. Ettevaade hõlmab aastaid 2024–2026. Nii pikka ajavahemikku käsitleva ettevaatega kaasneb väga suur ebakindlus, mida tuleb ettevaate tõlgendamisel silmas pidada. Lisateavet vt artikkel „The performance of the Eurosystem/ECB staff macroeconomic projections since the financial crisis”, EKP majandusülevaade 8/2019. EKP ja eurosüsteemi ekspertide varasemad makromajanduslikud ettevaated on tervikuna kättesaadavad makromajanduslike ettevaadete andmebaasis EKP veebilehel. See andmebaas sisaldab mitmeid muutujaid, mis on toodud kvartaalse sagedusega.

Annexes
14 June 2024