Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Yhteenveto

Euroalueen talous elpyi vuoden 2024 alkupuolella nopeammin kuin mitä EKP:n asiantuntijat maaliskuussa 2024 odottivat. Kasvu sai vauhtia nettoviennistä ja kotitalouksien kulutuksen vahvistumisesta. Tuoreimpien tietojen mukaan kasvu jatkuu lyhyellä aikavälillä aiemmin arvioitua nopeampana. Kotitalouksien käytettävissä olevien reaalitulojen arvioidaan kasvavan entisestään palkkojen vankan nousun myötä. Myös luottamuksen arvioidaan paranevan ja vaihtosuhteen kohenevan, jolloin kulutus toimii talouden elpymisen moottorina vuoden 2024 mittaan. Nettoviennistä vuoden alussa saatu kasvuvire selittyy osaksi loppuvuoden 2023 tilapäisellä notkahduksella. Euroalueen ulkoisen kysynnän odotetaan kuitenkin laajenevan edelleen ja tukevan euroalueen viennin kasvua. Rahapolitiikan kiristämisen negatiivinen kasvuvaikutus vaimennee asteittain keskipitkällä aikavälillä, ja rahoitusolojen oletettu lieveneminen tukee taloutta vastaten markkinaosapuolten odotuksia tulevasta korkokehityksestä. Kasvu saanee tukea myös vahvoista työmarkkinoista, sillä työttömyysasteen ennakoidaan laskevan mittaushistoriansa alimmalle tasolle myöhemmin arviointijakson aikana. Arvioiden mukaan joidenkin tuottavuuden viimeaikaista kasvua hidastaneiden suhdannetekijöiden vaikutus vaimenee, ja tuottavuuden odotetaan kohenevan arviointijakson mittaan. BKT:n keskimääräisen vuotuisen kasvun odotetaan olevan 0,9 % vuonna 2024 mutta vahvistuvan sitten niin, että se on 1,4 % vuonna 2025 ja 1,6 % vuonna 2026. BKT:n kasvu vuonna 2024 on nyt arvioitu nopeammaksi kuin maaliskuun 2024 asiantuntija-arvioissa, sillä alkuvuoden kehitys oli odotettua myönteisempää ja myös tuoreimmat tiedot viittaavat kasvun vahvistumiseen. BKT:n kasvuarviota vuodelle 2025 on tarkistettu hieman alaspäin, mutta vuotta 2026 koskeva arvio on pysynyt ennallaan.[1]

Kokonaisinflaation arvioidaan pysyvän lyhyellä aikavälillä pääosin nykyisellään ja hidastuvan sitten vielä tavoitteen tuntumaan vuoden 2025 mittaan, kun muun muassa työmarkkinoista johtuvat hintapaineet heikkenevät. Taustatekijänä on myös aiemman rahapolitiikan tiukentamisen vaikutus, joka ilmenee viiveellä ja välittyy kuluttajahintoihin asteittain. Yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä (YKHI) mitatun kokonaisinflaation odotetaan vaihtelevan jonkin verran vuoden 2024 loppuun saakka vertailuajankohdan vaikutusten ja energiaraaka-aineiden hintojen nousun vuoksi. Keskipitkällä aikavälillä energian hintainflaatio asettunee hieman yli nollaan, kun otetaan huomioon markkinaosapuolten odotukset öljyn ja kaasun tulevasta hintakehityksestä ja suunnitellut finanssipoliittiset ilmastotoimet. Elintarvikkeiden hintainflaatio on hidastunut tuntuvasti viime vuosineljännesten aikana, kun hintapaineet ovat vaimentuneet energia- ja elintarvikeraaka-aineiden hintojen laskun myötä. Elintarvikkeiden hintainflaation odotetaan vaihtelevan nykytasonsa molemmin puolin ja hidastuvan sitten entisestään vuoden 2025 lopusta lähtien. Ilman energian ja elintarvikkeiden hintoja laskettu YKHI-inflaatio (HICPX) pysynee kokonaisinflaatiota nopeampana suurimman osan arviointijaksosta, mutta hidastunee edelleen, joskin verkalleen ja pääosin vuosien 2025 ja 2026 mittaan. Arvion keskeisenä oletuksena on, että nimellispalkkojen nopea nousu asteittain hellittää, kun sitä voimistava inflaatiokompensaatio vähitellen hiipuu työmarkkinoiden kireyden jatkuessa. Tuottavuuden kasvun odotetaan elpyvän ja vaimentavan työvoimakustannusten nousupaineita. Lisäksi yritysten voittojen kasvun arvioidaan heikkenevän ja hillitsevän osittain työvoimakustannusten välittymistä hintoihin etenkin vuonna 2024. YKHI-kokonaisinflaation odotetaan hidastuvan ja olevan keskimäärin 2,5 % vuonna 2024 ja 2,2 % vuonna 2025 sekä 1,9 % vuonna 2026. Vuonna 2023 se oli keskimäärin 5,4 %. Kokonaisinflaatio vuosina 2024 ja 2025 on nyt arvioitu 0,2 prosenttiyksikön verran nopeammaksi kuin maaliskuun 2024 asiantuntija-arvioissa. Syynä on ennen kaikkea energiaraaka-aineiden hinnannousu. Lisäksi ilman energian ja elintarvikkeiden hintoja laskettu YKHI-inflaatio on tuoreimpien tietojen mukaan odotettua hieman nopeampi. Myös työvoimakustannusten nousupaineiden odotetaan jossain määrin voimistuvan palkkojen nopeamman nousun ja aiempaa varovaisempien tuottavuuden kasvunäkymien myötä. Vuotta 2026 koskevat inflaationäkymät ovat sekä kokonaisinflaation että ilman energia- ja elintarvikehintoja lasketun YKHI-inflaation osalta ennallaan.

Taulukko 1

Euroalueen BKT- ja inflaatioarviot

(vuotuinen prosenttimuutos, tarkistukset prosenttiyksiköinä)

Kesäkuu 2024

Maaliskuun 2024 arvioiden tarkistukset

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

BKT

0,6

0,9

1,4

1,6

0,1

0,3

-0,1

0,0

YKHI

5,4

2,5

2,2

1,9

0,0

0,2

0,2

0,0

YKHI ilman energian ja
elintarvikkeiden hintoja

4,9

2,8

2,2

2,0

0,0

0,2

0,1

0,0

Huom. BKT:tä koskevat arviot ovat kausivaihtelusta puhdistettujen ja työpäiväkorjattujen tietojen vuotuisia keskiarvoja. Luvut voivat olla erilaiset kuin Eurostatin tuoreimmissa julkaisuissa, jos arvioiden koontipäivän jälkeen on julkistettu uusia tietoja. EKP:n verkkosivuilla on makrotaloudellisten arvioiden tietokanta, josta voi ladata myös neljännesvuosittaista aineistoa.

Asiantuntija-arvioiden muiden osien käännökset julkaistaan lähipäivien aikana.

© Euroopan keskuspankki 2024

Postiosoite 60640 Frankfurt am Main, Germany
Puh. +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu

Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi on sallittu opetuskäyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähde mainitaan.

Termien selityksiä on EKP:n sanastossa.

HTML ISBN 978-92-899-6567-5, ISSN , doi:,


  1. Teknisiä oletuksia koskevan aineiston koontipäivä oli 15.5.2024. Maailmantaloutta koskevat arviot viimeisteltiin 16.5.2024 ja euroalueen talousnäkymiä koskevat asiantuntija-arviot 22.5.2024. Eurostat julkaisi toukokuisen ennakkoarvionsa euroalueen YKHI-inflaation kehityksestä 31.5.2024. Ennakkoarvio vastasi täysin kesäkuussa 2024 julkaistujen eurojärjestelmän asiantuntijoiden arvioita kokonaisinflaation kehityksestä. Arviointijaksona ovat vuodet 2024–2026. Pitkän tarkastelujakson vuoksi arvioihin liittyy huomattavaa epävarmuutta, mikä on syytä muistaa niitä tulkittaessa. Lisätietoa on EKP:n Talouskatsauksen 8/2019 artikkelissa ”The performance of the Eurosystem/ECB staff macroeconomic projections since the financial crisis”. EKP:n ja eurojärjestelmän asiantuntija-arviot löytyvät kokonaisuudessaan EKP:n tilastopalvelun tietokannasta. Monet tietokannan sisältämistä muuttujista päivitetään neljännesvuosittain.

Annexes
14 June 2024