Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Úvodné vyhlásenie na tlačovej konferencii

Mario Draghi, prezident ECB
Vítor Constâncio, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 8. septembra 2016

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte mi oboznámiť vás s výsledkom dnešného zasadania Rady guvernérov, na ktorom sa zúčastnil aj podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis.

Na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy sme sa rozhodli ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Aj naďalej očakávame, že na súčasnej alebo nižšej úrovni zostanú počas dlhšieho obdobia a ešte podstatnú dobu po skončení čistého nákupu aktív. Pokiaľ ide o neštandardné opatrenia menovej politiky, potvrdzujeme, že mesačné nákupy aktív v objeme 80 mld. € majú prebiehať do konca marca 2017, v prípade potreby aj dlhšie, minimálne však dovtedy, kým sa podľa Rady guvernérov neprejaví trvalá zmena vývoja inflácie zodpovedajúca jej inflačnému cieľu.

Na dnešnom zasadaní sme vyhodnotili ekonomické a menové údaje získané od nášho posledného zasadania a prediskutovali sme nové makroekonomické projekcie odborníkov ECB. Celkovo možno konštatovať, že hoci dostupné údaje dosiaľ poukazujú na odolnosť hospodárstva eurozóny voči pokračujúcej globálnej hospodárskej a politickej neistote, náš základný scenár naďalej ohrozujú riziká pomalšieho rastu.

Naše komplexné menovopolitické opatrenia naďalej zabezpečujú priaznivé podmienky financovania a podporujú dynamiku hospodárskeho oživenia v eurozóne. Vzhľadom na to naďalej očakávame mierny, no stabilný rast reálneho HDP a postupné zvyšovanie inflácie v eurozóne v nadchádzajúcich mesiacoch, v súlade s vývojom vyplývajúcim už z projekcií z júna 2016.

Rada guvernérov bude hospodársky vývoj i vývoj na finančných trhoch naďalej veľmi pozorne sledovať. Aj naďalej zostane zachovaná rovnaká nevyhnutná miera menovej podpory, ktorá je súčasťou projekcií našich odborníkov a ktorá je nevyhnutným predpokladom návratu miery inflácie na úroveň nižšiu, ale blízku 2 % v strednodobom horizonte. V prípade potreby uplatníme všetky nástroje, ktoré máme v rámci svojho mandátu k dispozícii. Rada guvernérov zároveň poverila príslušné výbory vyhodnotením dostupných možností na zabezpečenie hladkej realizácie nášho programu nákupu aktív.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri našom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Reálny HDP eurozóny v druhom štvrťroku 2016 medzištvrťročne stúpol o 0,3 %, po 0,5 % v prvom štvrťroku. Najnovšie údaje poukazujú na pokračovanie rastu v treťom štvrťroku 2016 približne rovnakým tempom ako v druhom štvrťroku. V nasledujúcom období naďalej očakávame, že hospodárske oživenie bude pokračovať miernym, ale stabilným tempom. Domáci dopyt stále ťaží z účinkov opatrení našej menovej politiky na reálnu ekonomiku. Priaznivé podmienky financovania, zlepšenie výhľadu dopytu a zvýšenie ziskovosti podnikov naďalej podporujú oživenie investičnej aktivity. Rovnomerný rast zamestnanosti, čiastočne zásluhou realizovaných štrukturálnych reforiem, a stále pomerne nízke ceny ropy podporujú reálny disponibilný príjem domácností a tým i súkromnú spotrebu. Okrem toho sa v roku 2016 očakáva mierne expanzívne nastavenie rozpočtovej politiky, ktoré by sa v rokoch 2017 a 2018 malo zmeniť na celkovo neutrálne. Očakáva sa však, že hospodárske oživenie v eurozóne bude tlmené v dôsledku stále slabého zahraničného dopytu, čiastočne vzhľadom na neistotu v súvislosti s výsledkom referenda v Spojenom kráľovstve, ako aj nevyhnutných bilančných úprav vo viacerých sektoroch a pomalého tempa implementácie štrukturálnych reforiem. Riziká ohrozujúce výhľad rastu v eurozóne zostávajú na strane pomalšieho rastu a súvisia najmä s vonkajším prostredím.

Toto hodnotenie sa v zásade odráža aj v makroekonomických projekciách odborníkov ECB pre eurozónu zo septembra 2016, podľa ktorých sa ročný reálny HDP zvýši o 1,7 % v roku 2016, 1,6 % v roku 2017 a 1,6 % v roku 2018. V porovnaní s makroekonomickými projekciami odborníkov Eurosystému z júna 2016 bol výhľad rastu reálneho HDP upravený mierne nadol.

Podľa rýchleho odhadu Eurostatu dosiahla ročná miera inflácie HICP eurozóny v auguste 2016 úroveň 0,2 % (rovnako ako v júli). Zatiaľ čo ročná inflácia cien energií naďalej rástla, inflácia cien služieb a neenergetických priemyselných tovarov sa ukázala byť o niečo nižšia ako v júli. Čo sa týka budúceho vývoja, na základe súčasných cien ropných futures je pravdepodobné, že miera inflácie zostane v najbližších mesiacoch naďalej nízka a zvýši sa až ku koncu roka 2016, do značnej miery v dôsledku bázických efektov v ročnej miere zmeny cien energií. V rokoch 2017 a 2018 by sa mala miera inflácie vďaka našim menovopolitickým opatreniam a očakávanému hospodárskemu oživeniu ďalej zvyšovať.

Tento vývoj sa odráža aj v makroekonomických projekciách odborníkov ECB pre eurozónu zo septembra 2016, podľa ktorých by mala ročná miera inflácie HICP dosiahnuť 0,2 % v roku 2016, 1,2 % v roku 2017 a 1,6 % v roku 2018. V porovnaní s makroekonomickými projekciami odborníkov Eurosystému z júna 2016 zostáva výhľad vývoja inflácie HICP celkovo nezmenený.

Pokiaľ ide o menovú analýzu, menový agregát M3 v júli 2016 naďalej výrazne rástol, pričom jeho ročná miera rastu dosiahla 4,8 % (5,0 % v júni). Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch ročný rast menového agregátu M3 podporujú najmä jeho najlikvidnejšie zložky: menový agregát M1 v júli zaznamenal ročné tempo rastu 8,4 % (8,7 % v júni).

Dynamika úverov pokračovala v postupnom oživovaní pozorovanom od začiatku roka 2014. Ročná miera zmeny úverov nefinančným spoločnostiam v júli 2016 stúpla z júnových 1,7 % na 1,9 %. Ročná miera rastu úverov domácnostiam zostala v júli na stabilnej úrovni 1,8 %. Hoci vývoj bankových úverov aj naďalej odráža oneskorenie úverového vývoja voči hospodárskemu cyklu, kreditné riziko a prebiehajúce úpravy bilancií finančného i nefinančného sektora, opatrenia menovej politiky prijaté od júna 2014 čoraz viac prispievajú k zlepšovaniu úverových podmienok pre podniky a domácnosti a tým aj úverových tokov v rámci celej eurozóny.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdilo potrebu zachovať rovnakú nevyhnutnú mieru menovej podpory, ktorá je potrebná na zabezpečenie návratu inflácie k úrovni nižšej, ale blízkej 2 %, bez neprimeraného odkladu.

Menová politika je zameraná na udržiavanie cenovej stability v strednodobom horizonte a jej akomodačné nastavenie podporuje hospodársku aktivitu. Ako už Rada guvernérov viackrát zdôraznila, a ako jednoznačne zaznelo aj v rámci európskych i medzinárodných politických diskusií, pozitívny vplyv našich menovopolitických opatrení sa prejaví naplno len za predpokladu oveľa rozhodnejších krokov v ďalších politických oblastiach na úrovni jednotlivých krajín i celej Európy. Na zníženie štrukturálnej nezamestnanosti a zvýšenie potenciálnej hospodárskej produkcie v eurozóne je potrebné podstatne zrýchliť tempo realizácie štrukturálnych reforiem. Štrukturálne reformy sú nevyhnutné vo všetkých krajinách eurozóny. Prioritou by mali byť opatrenia na zvýšenie produktivity a zlepšenie podnikateľského prostredia vrátane zabezpečenia adekvátnej verejnej infraštruktúry, ktoré sú nevyhnutným predpokladom zvýšenia investičnej aktivity a tvorby pracovných miest. K splneniu tohto cieľa prispeje aj rozšírenie súčasných investičných iniciatív vrátane predĺženia Junckerovho plánu a pokrok v oblasti únie kapitálových trhov a realizácie reforiem. Rýchla a účinná realizácia štrukturálnych reforiem povedie v prostredí akomodačnej menovej politiky nielen k vyššiemu udržateľnému hospodárskemu rastu v eurozóne, ale zároveň zvýši aj jej odolnosť voči globálnym šokom. K hospodárskemu oživeniu by mala prispievať aj rozpočtová politika, ktorá však zároveň musí i naďalej dodržiavať fiškálne pravidlá Európskej únie. Dôsledné uplatňovanie Paktu stability a rastu, ktoré je konzistentné z hľadiska času i jednotlivých krajín, má pre zabezpečenie dôvery v rozpočtový rámec naďalej rozhodujúci význam. Všetky krajiny by sa zároveň mali snažiť o viac prorastový charakter rozpočtovej politiky.

Teraz sme pripravení odpovedať na vaše otázky.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá