Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Oświadczenie wstępne na konferencji prasowej

Mario Draghi, prezes EBC
Vítor Constâncio, wiceprezes EBC
Frankfurt nad Menem, 8 września 2016

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Przedstawimy teraz wyniki dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów, na którym obecny był także wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

Na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej postanowiliśmy utrzymać podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. W dalszym ciągu oczekujemy, że stopy te pozostaną na obecnym lub niższym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto. Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, potwierdzamy, że miesięczny skup aktywów na kwotę 80 mld euro ma być prowadzony do końca marca 2017, a w razie potrzeby jeszcze dłużej – w każdym razie tak długo, aż Rada Prezesów stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu.

Przeanalizowaliśmy dziś dane gospodarcze i monetarne, które ukazały się od naszego ostatniego posiedzenia, oraz omówiliśmy nowe projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC. Ogólnie rzecz biorąc, chociaż dotychczasowe informacje wskazują, że gospodarka strefy euro jest odporna na wciąż obecną niepewność gospodarczą i polityczną na świecie, nasz scenariusz bazowy w dalszym ciągu obciążają ryzyka o działaniu spadkowym.

Zastosowany przez nas kompleksowy pakiet środków nadal zapewnia korzystne warunki finansowania i podtrzymuje tempo ożywienia gospodarczego strefy euro. W efekcie nadal oczekujemy, że realny PKB będzie rósł w umiarkowanym, lecz równomiernym tempie, a inflacja w strefie euro w nadchodzących miesiącach będzie stopniowo wzrastać, zgodnie ze ścieżką nakreśloną już w projekcjach naszych ekspertów z czerwca 2016.

Rada Prezesów będzie w dalszym ciągu bardzo uważnie obserwować rozwój sytuacji w gospodarce i na rynkach finansowych. Utrzymamy bardzo znaczne wsparcie monetarne, które zostało uwzględnione w naszych projekcjach i jest konieczne, by zagwarantować powrót inflacji w średnim okresie do poziomu poniżej, ale blisko 2%. W razie potrzeby Rada Prezesów będzie reagować z użyciem wszystkich instrumentów, jakie ma do dyspozycji w ramach swojego mandatu. Tymczasem Rada zleciła odpowiednim komitetom ocenę możliwych posunięć mających zapewnić sprawne przeprowadzenie programu skupu aktywów.

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. W II kw. 2016 realny PKB strefy euro zwiększył się w ujęciu kwartalnym o 0,3%, po wzroście o 0,5% w I kw. Napływające dane wskazują, że w III kw. 2016 PKB będzie nadal rosnąć, w podobnym tempie jak w II kw. W dalszym ciągu oczekujemy, że w następnym okresie ożywienie gospodarcze będzie postępować w umiarkowanym, lecz równomiernym tempie. Zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej przekładają się na gospodarkę realną, stale podtrzymując popyt wewnętrzny. Korzystne warunki finansowania oraz poprawa perspektyw popytowych i zysków przedsiębiorstw nadal pobudzają ożywienie inwestycji. Utrzymujący się wzrost zatrudnienia, do którego przyczyniły się także wcześniejsze reformy strukturalne, oraz wciąż stosunkowo niskie ceny ropy stanowią dodatkowy bodziec do wzrostu realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, a tym samym – spożycia prywatnego. Oczekuje się ponadto, że nastawienie polityki fiskalnej w strefie euro w 2016 roku będzie lekko ekspansywne, a w 2017 i 2018 zmieni się na ogólnie neutralne. Hamulcami ożywienia gospodarczego w strefie euro pozostają jednak: wciąż niewielki popyt zewnętrzny (co wiąże się po części z niepewnością wywołaną wynikiem brytyjskiego referendum), konieczne dostosowania bilansowe w różnych sektorach i powolne tempo reform strukturalnych. Bilans ryzyk dla perspektyw wzrostu w strefie euro wciąż przechyla się na stronę spadkową; dotyczą one przede wszystkim otoczenia zewnętrznego.

Taka ocena jest zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC dla strefy euro z września 2016, według których roczny realny PKB ma w 2016 roku wzrosnąć o 1,7%, w 2017 o 1,6% i w 2018 o 1,6%. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu z czerwca 2016 perspektywy wzrostu realnego PKB zrewidowano nieznacznie w dół.

Według szybkich szacunków Eurostatu w sierpniu 2016 roczna inflacja HICP w strefie euro wyniosła 0,2%, czyli tyle samo co w lipcu. Roczna inflacja cen energii ponownie wzrosła, natomiast inflacja cen usług i nieenergetycznych wyrobów przemysłowych okazała się nieco niższa niż w lipcu. Jeśli chodzi o dalsze perspektywy, na podstawie aktualnych cen terminowych ropy oczekuje się, że przez najbliższych kilka miesięcy stopa inflacji będzie wciąż niska, po czym pod koniec roku zacznie rosnąć, w znacznej mierze z powodu efektu bazy w rocznej dynamice cen energii. W latach 2017 i 2018 inflacja powinna nadal wzrastać, podtrzymywana przez zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej i spodziewane ożywienie gospodarcze.

Na podobny przebieg inflacji wskazują projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC dla strefy euro z września 2016, zgodnie z którymi roczna inflacja HICP wyniesie 0,2% w roku 2016, 1,2% w 2017 oraz 1,6% w 2018. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu z czerwca 2016 perspektywy inflacji HICP zasadniczo się nie zmieniły.

W dziedzinie analizy monetarnej podaż szerokiego pieniądza (agregat M3) w lipcu 2016 nadal rosła w szybkim tempie: jej roczna dynamika wyniosła 4,8%, wobec 5,0% w czerwcu. Podobnie jak w poprzednich miesiącach głównym czynnikiem tego wzrostu były najbardziej płynne składowe M3 – roczna dynamika wąskiego agregatu M1 wyniosła w lipcu 8,4%, wobec 8,7% w czerwcu.

Dynamika akcji kredytowej była w dalszym ciągu zgodna z trendem stopniowego ożywienia obserwowanym od początku 2014 roku. Roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła z 1,7% w czerwcu 2016 do 1,9% w lipcu. Roczne tempo wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych w lipcu pozostało stabilne i wyniosło 1,8%. Choć sytuacja w dziedzinie kredytów nadal odzwierciedla opóźnioną reakcję akcji kredytowej na zmiany cyklu koniunkturalnego oraz ryzyko kredytowe i trwające dostosowania bilansowe w sektorach finansowym i niefinansowym, środki polityki pieniężnej wprowadzone od czerwca 2014 coraz wyraźniej przekładają się na poprawę warunków zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe i pobudzają przepływy kredytowe w całej strefie euro.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że aby stopa inflacji bez zbędnej zwłoki powróciła do poziomu poniżej, ale blisko 2%, należy utrzymać bardzo znaczne wsparcie monetarne.

Polityka pieniężna skupia się na utrzymaniu stabilności cen w średnim okresie, a jej łagodne nastawienie wzmacnia aktywność gospodarczą. Jak wielokrotnie podkreślała Rada Prezesów i co znalazło mocny oddźwięk w debacie politycznej na arenie unijnej i międzynarodowej, aby wprowadzone przez nas środki przyniosły maksymalne korzyści, konieczny jest znacznie bardziej zdecydowany wkład również ze strony innych obszarów polityki, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. W celu zmniejszenia bezrobocia strukturalnego w strefie euro i pobudzenia wzrostu produktu potencjalnego należy znacząco przyspieszyć realizację reform strukturalnych. Reformy takie są potrzebne we wszystkich krajach strefy euro. Powinny się skupiać na zwiększeniu wydajności i poprawie otoczenia biznesowego, w tym stworzeniu odpowiedniej infrastruktury publicznej – wszystkie te czynniki mają bowiem podstawowe znaczenie dla wzrostu inwestycji i zatrudnienia. Do osiągnięcia tego celu będą się także przyczyniać: dalsze prace nad obecnymi inicjatywami inwestycyjnymi, w tym rozszerzenie planu Junckera, postęp w tworzeniu unii rynków kapitałowych i reformy na rzecz restrukturyzacji kredytów zagrożonych. Dzięki łagodnemu nastawieniu polityki pieniężnej szybkie i skuteczne przeprowadzenie reform strukturalnych pozwoli nie tylko osiągnąć wyższy i trwały wzrost gospodarczy w strefie euro, lecz także zwiększyć jej odporność na szoki globalne. Ożywienie gospodarcze powinna również wspierać polityka fiskalna, która musi jednak pozostawać zgodna z regułami fiskalnymi Unii Europejskiej. Niezwykle ważna dla utrzymania zaufania do ram fiskalnych jest nadal pełna i konsekwentna realizacja paktu stabilności i wzrostu we wszystkich krajach. Wszystkie kraje powinny też dążyć do kształtowania polityki fiskalnej w sposób bardziej sprzyjający wzrostowi gospodarczemu.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami