Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Stqarrija introduttorja għall-konferenza stampa

Mario Draghi, President tal-BĊE,
Vítor Constâncio, Viċi President tal-BĊE,
Frankfurt am Main, 8 ta’ Settembru 2016

Sinjuri, hu l-pjaċir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukom għal din il-konferenza stampa. Issa se nagħtukom rapport fuq il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv, li għaliha attenda wkoll il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, is-Sur Dombrovskis.

Wara l-analiżi regolari tagħna tas-sitwazzjoni ekonomika u monetarja, ħadna d-deċiżjoni li nżommu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE kif inhuma. Qegħdin inkomplu nistennew li jibqgħu fil-livelli attwali jew inqas għal perjodu estiż ta’ żmien, u sew wara li jintemm il-perjodu tal-akkwist nett ta’ assi min-naħa tagħna. Għal dawk li huma miżuri straordinarji tal-politika monetarja, nikkonfermaw li x-xiri ta’ b’kemm jiswew €80 biljun f’assi kull xahar huwa maħsub li jibqa’ jsir sal-aħħar ta’ Marzu 2017 jew wara, jekk ikun meħtieġ, u f’kull każ sakemm il-Kunsill Governattiv jara aġġustament sostnut fix-xejra tal-inflazzjoni li jkun konsistenti mal-għan tiegħu fir-rigward tal-inflazzjoni.

Illum evalwajna d-dejta ekonomika u monetarja li saret disponibbli mill-aħħar laqgħa li kellna ’l hawn u ddiskutejna t-tbassir makroekonomiku ġdid li sar mill-BĊE. Kollox ma’ kollox, filwaqt li l-evidenza li għandna s’issa tissuġġerixxi li l-ekonomija taż-żona tal-euro qiegħda tfendi fost l-inċertezza ekonomika u politika globali eżistenti, is-sitwazzjoni ta’ bażi tibqa’ suġġetta għal riskji b’xejra ta’ tnaqqis.

Il-miżuri komprensivi tal-politika tagħna qegħdin ikomplu jiżguraw kundizzjonijiet ta’ sostenn għall-finanzjament u jsaħħu r-ritmu tal-irkupru ekonomiku taż-żona tal-euro. Għalhekk, għadna nistennew li l-PDG reali se jikber b’rata moderata iżda stabbli u li l-inflazzjoni taż-żona tal-euro tkompli tiżdied ftit ftit fix-xhur li ġejjin, skont ix-xejra li diġà dehret fit-tbassir tagħna ta’ Ġunju 2016.

Il-Kunsill Governattiv se jkompli josserva mill-qrib ferm l-iżviluppi ekonomiċi u finanzjarji fis-swieq. Se nżommu l-ammont sostanzjali ferm ta’ sostenn monetarju inkorporat fit-tbassir tagħna, li huwa meħtieġ biex jiggarantixxi li l-inflazzjoni terġa’ lura għal livelli taħt iżda qrib 2% għal żmien medju. Jekk ikun ġustifikat, se naġixxu billi nużaw l-istrumenti kollha disponibbli fi ħdan il-mandat tagħna. Sadattant, il-Kunsill Governattiv qabbad lill-kumitati rilevanti jevalwaw l-għażliet li jiżguraw implimentazzjoni bla xkiel tal-programm tagħna tal-akkwisti.

Issa se nispjega l-evalwazzjoni tagħna b’aktar reqqa, u nibda bl-analiżi ekonomika. Il-PDG reali taż-żona tal-euro żdied b’0.3%, fuq bażi trimestrali, fit-tieni trimestru tal-2016, wara li kien żdied b’0.5% fl-ewwel trimestru. Id-dejta li dieħla turi li t-tkabbir kompla jiżdied fit-tielet trimestru tal-2016, bejn wieħed u ieħor bl-istess rata tat-tieni trimestru. Għall-ġejjieni, għadna nistennew li l-irkupru ekonomiku jkompli miexi b’ritmu moderat iżda stabbli. Id-domanda domestika għadha sostnuta mill-impatt tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna fuq l-ekonomija reali. Il-kundizzjonijiet favorevoli tal-finanzjament u t-titjib fil-prospetti tad-domanda u fil-profitabilità korporattiva qegħdin ikomplu jħeġġu rkupru fl-investiment. Iż-żidiet sostnuti fl-impjiegi, li wkoll qegħdin igawdu mir-riformi strutturali tal-imgħoddi, u l-prezzijiet taż-żejt li għadhom relattivament baxxi jipprovdu iżjed sostenn għad-dħul disponibbli reali tal-individwi u għalhekk għall-konsum privat. Barra dan, ix-xejra fiskali fiż-żona tal-euro hija mistennija tkun xi ftit espansjonarja fl-2016 u ssir ġeneralment newtrali fl-2017 u l-2018. Madankollu, l-irkupru ekonomiku fiż-żona tal-euro huwa mistenni jiddgħajjef mid-domanda barranija li għadha mrażżna, parzjalment minħabba l-inċertezzi wara r-riżultat tar-referendum fir-Renju Unit, l-aġġustamenti meħtieġa fil-karti tal-bilanċ f’għadd ta’ setturi u r-ritmu kajman tal-implimentazzjoni tar-riformi strutturali. Ir-riskji għall-prospetti tat-tkabbir fiż-żona tal-euro għadhom ixaqilbu lejn tnaqqis, l-iżjed minħabba l-ambjent estern.

Din l-evalwazzjoni hija riflessa b’mod ġenerali fit-tbassir makroekonomiku ta’ Settembru 2016 tal-BĊE għaż-żona tal-euro, li jipprevedi li l-PDG reali annwali se jiżdied b’1.7% fl-2016, b’1.6% fl-2017 u b’1.6% fl-2018. Imqabbel mat-tbassir makroekonomiku ta’ Ġunju 2016 tal-Eurosistema, kien hemm reviżjoni bi tnaqqis żgħir fir-rigward tal-prospetti ta’ tkabbir tal-PDG reali.

Skont il-kalkolu preliminari tal-Eurostat, l-inflazzjoni HICP annwali fiż-żona tal-euro f’Awwissu 2016 kienet 0.2%, l-istess bħalma kienet f’Lulju. Filwaqt li l-inflazzjoni annwali tal-enerġija kompliet togħla, l-inflazzjoni tas-servizzi u ta’ prodotti industrijali li mhumiex relatati mal-enerġija kienet ftit inqas milli kienet f’Lulju. Għall-ġejjieni, skont il-prezzijiet attwali tal-kuntratti ta’ xiri ta’ żejt fil-ġejjieni, ir-rati tal-inflazzjoni aktarx jibqgħu baxxi fix-xhur li ġejjin qabel ma jerġgħu jibdew jogħlew lejn tmiem l-2016, l-iżjed minħabba l-effetti ta’ bażi fir-rata annwali ta’ bidla tal-prezzijiet tal-enerġija. Bl-għajnuna tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna u l-irkupru ekonomiku mistenni, ir-rati tal-inflazzjoni għandhom ikomplu jiżdiedu fl-2017 u l-2018.

Din ix-xejra hija riflessa wkoll fit-tbassir makroekonomiku ta’ Settembru 2016 tal-BĊE, li jipprevedi inflazzjoni HICP annwali ta’ 0.2% fl-2016, 1.2% fl-2017 u 1.6% fl-2018. Meta jitqabblu mat-tbassir makroekonomiku ta’ Ġunju 2016 tal-Eurosistema, il-prospetti għall-inflazzjoni HICP għadha ġeneralment l-istess.

Għal dik li hija l-analiżi monetarja, l-aggregat monetarju wiesa’ (M3) baqa’ jiżdied b’ritmu qawwi f’Lulju 2016 u r-rata tat-tkabbir annwali tiegħu kienet ta’ 4.8%, wara li kienet 5.0% f’Ġunju. Bħal fix-xhur ta’ qabel, it-tkabbir annwali fl-M3 kien sostnut fil-parti l-kbira mill-komponenti l-iżjed likwidi tiegħu, bl-aggregat monetarju ristrett (M1) jespandi b’rata annwali ta’ 8.4% f’Lulju, wara 8.7% f’Ġunju.

L-iżviluppi fis-self imxew max-xejra tal-irkupru gradwali osservata sa mill-bidu tal-2014. Ir-rata annwali ta’ bidla tas-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji żdiedet għal 1.9% f’Lulju 2016, imqabbla ma’ 1.7% f’Ġunju. Ir-rata ta’ tkabbir annwali tas-self lil individwi baqgħet stabbli, 1.8% f’Lulju. Għalkemm l-iżviluppi fil-kreditu tal-banek ikomplu jirriflettu r-relazzjoni staġnata maċ-ċiklu tan-negozju, ir-riskju tal-kreditu u l-aġġustament kontinwu tal-karti tal-bilanċ tas-settur finanzjarju u s-settur mhux finanzjarju, il-miżuri tal-politika monetarja li bdew f’Ġunju 2014 kulma jmorru qegħdin jinfiltraw biex isostnu l-kundizzjonijiet tas-self għall-kumpaniji u l-individwi u għalhekk il-flussi tal-kreditu fiż-żona tal-euro kollha.

Fil-qosor, kontroverifika tar-riżultati tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet li joħorġu mill-analiżi monetarja kkonfermat il-ħtieġa li jinżamm l-ammont sostanzjali ferm ta’ sostenn monetarju meħtieġ biex jiġi żgurat li r-rati tal-inflazzjoni jerġgħu lura għal livelli li jkunu taħt iżda qrib 2% mingħajr dewmien żejjed.

Il-politika monetarja hija ffukata biex iżżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet għal żmien medju u x-xejra rikonċiljatorja tagħha ssostni l-attività ekonomika. Kif ilu jisħaq il-Kunsill Governattiv, u kif dan dewa bil-qawwa fid-diskussjonijiet Ewropej u internazzjonali fuq it-tifsil tal-politika, oqsma oħra jridu jagħtu sehemhom b’mod iżjed deċiżiv, fil-livell nazzjonali u fil-livell Ewropew, sabiex jinħasdu l-benefiċċji kollha tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna. Ir-ritmu tal-implimentazzjoni tar-riformi strutturali jeħtieġ jitħaffef b’mod sostanzjali biex jonqos il-qgħad strutturali u tingħata spinta lit-tkabbir potenzjali tal-produzzjoni fiż-żona tal-euro. Ir-riformi strutturali huma meħtieġa fil-pajjiżi kollha taż-żona tal-euro. L-attenzjoni għandha tintefa’ fuq azzjonijiet li jkabbru l-produttività u jtejbu l-klima tan-negozju, inkluż il-provediment ta’ infrastruttura pubblika adegwata, għax dawn huma essenzjali biex jiżdied l-investiment u jitkattar il-ħolqien tal-impjiegi. It-titjib fl-inizjattivi attwali tal-investiment, fosthom l-estensjoni tal-pjan Juncker, il-progress lejn l-unjoni tas-swieq tal-kapital u r-riformi li għandhom itejbu r-riżoluzzjoni tas-self improduttiv ukoll se jagħtu sehem pożittiv għal dan il-għan. F’ambjent ta’ politika monetarja rikonċiljatorja, l-implimentazzjoni mgħaġġla u effikaċi tar-riformi strutturali mhijiex se twassal biss biex jiżdied it-tkabbir ekonomiku sostenibbli fiż-żona tal-euro iżda wkoll biex iż-żona tal-euro tkun tiflaħ iżjed għall-iskossi globali. Il-politika fiskali għandha ssostni wkoll l-irkupru ekonomiku filwaqt li tibqa’ konformi mar-regoli fiskali tal-Unjoni Ewropea. L-implimentazzjoni sħiħa u konsistenti tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir matul iż-żmien u fil-pajjiżi kollha tibqa’ kruċjali biex tiżgura fiduċja fil-qafas fiskali. Fl-istess waqt, il-pajjiżi kollha għandhom iħabirku biex ikollhom politika fiskali li tgħin it-tkabbir.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja