Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Inleidende Verklaring

Mario Draghi, President van de ECB,
Vítor Constâncio, Vice-President van de ECB,
Frankfurt am Main, 8 september 2016

Dames en heren, de Vice-President en ik heten u van harte welkom bij onze persconferentie. We zullen nu verslag doen van de uitkomsten van de vergadering van de Raad van Bestuur van vandaag, die tevens werd bijgewoond door de Vice-Voorzitter van de Commissie, de heer Dombrovskis.

Op basis van onze reguliere economische en monetaire analyses hebben wij besloten de basisrentetarieven van de ECB onveranderd te laten. Wij blijven verwachten dat deze voor een langdurige periode en ruim voorbij de periode van onze netto-aankopen van activa op de huidige of lagere niveaus zullen blijven. Wat betreft de bijzondere monetairbeleidsmaatregelen, bevestigen wij dat het de bedoeling is dat deze maandelijkse aankopen van activa ten bedrage van €80 miljard zullen lopen tot eind maart 2017 of zo nodig langer, en in ieder geval totdat de Raad van Bestuur bewijs ziet van een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie die in overeenstemming is met zijn inflatiedoelstelling.

Vandaag hebben wij de economische en monetaire gegevens die sinds onze laatste vergadering beschikbaar waren gekomen beoordeeld en de nieuwe door medewerkers van de ECB opgestelde macro-economische projecties besproken. Over het geheel genomen blijven er voor ons basisscenario, hoewel de beschikbare gegevens tot nog toe duiden op schokbestendigheid van de economie van het eurogebied ten aanzien van de aanhoudende mondiale economische en politieke onzekerheid, neerwaartse risico’s bestaan.

Onze veelomvattende beleidsmaatregelen blijven zorgen voor ondersteunende financieringsvoorwaarden en geven steun aan de kracht van het economisch herstel in het eurogebied. Dientengevolge blijven wij verwachten dat het reële bbp in gematigd maar gestaag tempo zal groeien en dat de inflatie in het eurogebied de komende maanden geleidelijk zal stijgen, in overeenstemming met het beloop dat reeds uit onze door medewerkers opgestelde projecties van juni 2016 naar voren kwam.

De Raad van Bestuur zal de economische en financiëlemarktontwikkelingen zeer nauwlettend blijven volgen. Wij zullen het zeer substantiële bedrag aan monetaire ondersteuning handhaven dat in onze door medewerkers opgestelde projecties is opgenomen en dat nodig is om een terugkeer van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn zeker te stellen. Indien nodig zullen wij handelen door gebruik te maken van alle binnen ons mandaat beschikbare instrumenten. Ondertussen heeft de Raad van Bestuur de desbetreffende comités gevraagd de mogelijkheden die een soepele tenuitvoerlegging van ons aankoopprogramma waarborgen, te evalueren.

Laat ik nu gedetailleerder ingaan op onze beoordeling, te beginnen met de economische analyse. Het reële bbp van het eurogebied steeg in het tweede kwartaal van 2016 kwartaal-op-kwartaal met 0,3%, ten opzichte van 0,5% in het eerste kwartaal. De binnenkomende gegevens duiden op aanhoudende groei in het derde kwartaal van 2016, in ongeveer hetzelfde tempo als in het tweede kwartaal. Vooruitblikkend, blijven wij verwachten dat het economisch herstel zich in een gematigd maar gestaag tempo zal blijven voortzetten. De binnenlandse vraag blijft worden ondersteund door de doorwerking van onze monetairbeleidsmaatregelen op de reële economie. Gunstige financieringscondities en verbeteringen in de vooruitzichten voor de vraag en in de winstgevendheid van bedrijven blijven een herstel van de investeringen bevorderen. Aanhoudende werkgelegenheidsgroei, die tevens profiteert van in het verleden doorgevoerde structurele hervormingen, en de nog steeds relatief lage olieprijs geven aanvullende steun aan het reëel besteedbaar inkomen van huishoudens en aldus aan de particuliere consumptie. Daarnaast is de begrotingskoers in het eurogebied naar verwachting licht expansief in 2016, en zal deze in 2017 en 2018 globaal genomen neutraal worden. Het economisch herstel in het eurogebied zal echter naar verwachting worden getemperd door een nog steeds gematigde buitenlandse vraag (deels in verband met de onzekerheden na de uitkomst van het referendum in het Verenigd Koninkrijk), de noodzakelijke balansaanpassingen in een aantal sectoren en het trage tempo van tenuitvoerlegging van structurele hervormingen. De risico's voor de groeivooruitzichten van het eurogebied blijven voornamelijk van neerwaartse aard en houden voornamelijk verband met de externe omgeving.

Deze beoordeling komt in grote lijnen naar voren uit de door medewerkers van de ECB opgestelde macro-economische projecties voor het eurogebied van september 2016, die voor 2016 een stijging van het reële bbp op jaarbasis met 1,7% voorzien, voor 2017 met 1,6%, en voor 2018 met 1,6%. In vergelijking met de door medewerkers van het Eurosysteem opgestelde macro-economische projecties van juni 2016 zijn de vooruitzichten voor de reële bbp-groei licht neerwaarts bijgesteld.

Volgens de voorlopige (flash) raming van Eurostat bedroeg de HICP-inflatie op jaarbasis in het eurogebied in augustus 2016 0,2%, onveranderd ten opzichte van juli. Hoewel de energie-inflatie op jaarbasis is blijven stijgen, kwam de inflatie in de prijzen van diensten en industriële goederen met uitzondering van energie iets lager uit dan in juli. Wat de nabije toekomst betreft zal, op basis van de huidige prijzen van oliefutures, de inflatie de komende paar maanden waarschijnlijk laag blijven alvorens tegen het einde van 2016 te beginnen aan te trekken, grotendeels ten gevolge van basiseffecten bij het groeicijfer op jaarbasis van de energieprijzen. Ondersteund door onze monetairbeleidsmaatregelen en het verwachte economisch herstel, zou de inflatie in 2017 en 2018 verder moeten stijgen.

Dit patroon komt ook naar voren in de in september 2016 door medewerkers van de ECB opgestelde macro-economische projecties voor het eurogebied, die een HICP-inflatie op jaarbasis voorzien van 0,2% in 2016, 1,2% in 2017 en 1,6% in 2018. In vergelijking met de door medewerkers van het Eurosysteem in juni 2016 opgestelde macro-economische projecties zijn de vooruitzichten voor de HICP-inflatie globaal genomen onveranderd.

Wat de monetaire analyse betreft: het ruime monetaire aggregaat (M3) is in juli 2016 in stevig tempo blijven groeien, waarbij de twaalfmaands groei ervan uitkwam op 4,8%, na 5,0% in juni. Net als in voorgaande maanden werd de groei van M3 op jaarbasis voornamelijk ondersteund door de meest liquide componenten, waarbij de groei op jaarbasis van het eng gedefinieerde monetaire aggregaat M1 in juli uitkwam op 8,4%, vergeleken met 8,7% in juni.

De kredietverstrekkingsdynamiek is zich geleidelijk blijven herstellen, een ontwikkeling die al te zien is sinds begin 2014. Het groeitempo op jaarbasis van leningen aan niet-financiële vennootschappen steeg in juli 2016 naar 1,9%, vergeleken met 1,7% in juni. Het twaalfmaands groeitempo van leningen aan huishoudens bleef in juli met 1,8% stabiel. Hoewel de ontwikkelingen in bancair krediet een weerspiegeling blijven van het achterblijven bij de conjunctuur, van kredietrisico’s en de voortgaande balansaanpassingen in de financiële en niet-financiële sector, werken de sinds juni 2014 genomen monetairbeleidsmaatregelen in toenemende mate door en ondersteunen deze de kredietnemingsvoorwaarden voor bedrijven en huishoudens en daardoor de kredietstromen in het gehele eurogebied.

Kortom: een toetsing van de uitkomsten van de economische analyse aan die van de monetaire analyse bevestigde de noodzaak van het handhaven van het zeer substantiële bedrag aan monetaire ondersteuning dat nodig is om zonder onnodige vertraging een terugkeer van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% zeker te stellen.

Het monetair beleid is gericht op het handhaven van de prijsstabiliteit op de middellange termijn, en de accommoderende koers ervan ondersteunt de economische bedrijvigheid. Zoals vele malen eerder benadrukt door de Raad van Bestuur, en zoals vaak met kracht herhaald in zowel Europese als internationale beleidsdiscussies, dient, om ten volle de vruchten van onze monetairbeleidsmaatregelen te kunnen plukken, ook op andere beleidsterreinen een veel vastbeslotener bijdrage te worden geleverd, zowel op nationaal als Europees niveau. De tenuitvoerlegging van structurele hervormingen dient aanzienlijk te worden opgevoerd om de structurele werkloosheid te verminderen en de potentiële productiegroei in het eurogebied te stimuleren. Structurele hervormingen zijn noodzakelijk in alle landen van het eurogebied. De voornaamste aandacht dient uit te gaan naar maatregelen om de productiviteit te verhogen en het ondernemingsklimaat te verbeteren (waaronder het zorgen voor een toereikende openbare infrastructuur), welke maatregelen van cruciaal belang zijn om de investeringen te doen toenemen en het scheppen van banen te bevorderen. De versterking van huidige investeringsinitiatieven, waaronder de uitbreiding van het Plan-Juncker, vooruitgang met de kapitaalmarktunie en hervormingen die de afwikkeling van niet-renderende leningen zullen stimuleren, zullen eveneens positief bijdragen aan deze doelstelling. In een klimaat van accommoderend monetair beleid zal de snelle en effectieve tenuitvoerlegging van structurele hervormingen niet alleen leiden tot hogere duurzame economische groei in het eurogebied, maar zal deze tevens het eurogebied beter bestand maken tegen mondiale schokken. Ook het begrotingsbeleid dient het economisch herstel te ondersteunen, maar zich daarbij te houden aan de begrotingsregels van de Europese Unie. De volledige en consistente tenuitvoerlegging van het Stabiliteits- en Groeipact in de loop der tijd en in de verschillende landen blijft van cruciaal belang om het vertrouwen in het begrotingskader te waarborgen. Tegelijkertijd dienen alle landen te streven naar een groeivriendelijker samenstelling van hun begrotingsbeleid.

Wij staan nu tot uw beschikking voor vragen.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media