Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 02 07
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 470 747 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 347 196 1 169
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 471 −38
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 266 725 1 207
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 878 1 029
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 922 594
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 922 594
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 616 972 −760
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 842 −760
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 616 131 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 835 −4 282
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 859 757 −808
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 655 269 3 078
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 204 488 −3 886
8 Valdžios skola eurais 23 330 −50
9 Kitas turtas 278 264 643
Visas turtas 4 668 900 −2 465
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 274 523 654
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 925 619 25 237
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 690 575 50 195
  2.2 Indėlių galimybė 235 043 −24 958
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 638 −355
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 345 052 −27 748
  5.1 Valdžiai 218 432 −26 197
  5.2 Kiti įsipareigojimai 126 620 −1 550
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 187 513 −1 903
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 617 1 724
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 740 −270
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 740 −270
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 371 0
10 Kiti įsipareigojimai 282 176 217
11 Perkainojimo sąskaitos 466 634 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 019 −22
Visi įsipareigojimai 4 668 900 −2 465