Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

7. februar 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 470.747 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 347.196 1.169
  2.1 Terjatve do MDS 80.471 −38
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 266.725 1.207
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 20.878 1.029
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 15.922 594
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.922 594
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 616.972 −760
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 842 −760
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 616.131 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.835 −4.282
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.859.757 −808
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.655.269 3.078
  7.2 Drugi vrednostni papirji 204.488 −3.886
8 Javni dolg v eurih 23.330 −50
9 Druga sredstva 278.264 643
Skupaj sredstva 4.668.900 −2.465
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.274.523 654
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.925.619 25.237
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.690.575 50.195
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 235.043 −24.958
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.638 −355
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 345.052 −27.748
  5.1 Sektor država 218.432 −26.197
  5.2 Druge obveznosti 126.620 −1.550
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 187.513 −1.903
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.617 1.724
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.740 −270
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.740 −270
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.371 0
10 Druge obveznosti 282.176 217
11 Računi prevrednotenja 466.634 0
12 Kapital in rezerve 107.019 −22
Skupaj obveznosti 4.668.900 −2.465