Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

7 февруари 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 470 747 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 347 196 1 169
  2.1 Вземания от МВФ 80 471 −38
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 266 725 1 207
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 20 878 1 029
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 922 594
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 922 594
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 616 972 −760
  5.1 Основни операции по рефинансиране 842 −760
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 616 131 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 35 835 −4 282
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 859 757 −808
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 655 269 3 078
  7.2 Други ценни книжа 204 488 −3 886
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 330 −50
9 Други активи 278 264 643
Общо активи 4 668 900 −2 465
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 274 523 654
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 925 619 25 237
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 690 575 50 195
  2.2 Депозитно улеснение 235 043 −24 958
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 6 638 −355
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 345 052 −27 748
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 218 432 −26 197
  5.2 Други задължения 126 620 −1 550
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 187 513 −1 903
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 617 1 724
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 740 −270
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 740 −270
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 371 0
10 Други задължения 282 176 217
11 Сметки за преоценка 466 634 0
12 Капитал и резерви 107 019 −22
Общо пасиви 4 668 900 −2 465