Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

7. února 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 470 747 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 347 196 1 169
  2.1 Pohledávky za MMF 80 471 −38
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 266 725 1 207
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 878 1 029
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 922 594
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 922 594
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 616 972 −760
  5.1 Hlavní refinanční operace 842 −760
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 616 131 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 835 −4 282
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 859 757 −808
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 655 269 3 078
  7.2 Ostatní cenné papíry 204 488 −3 886
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 330 −50
9 Ostatní aktiva 278 264 643
Aktiva celkem 4 668 900 −2 465
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 274 523 654
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 925 619 25 237
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 690 575 50 195
  2.2 Vkladová facilita 235 043 −24 958
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 638 −355
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 345 052 −27 748
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 218 432 −26 197
  5.2 Ostatní závazky 126 620 −1 550
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 187 513 −1 903
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 9 617 1 724
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 740 −270
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 740 −270
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 371 0
10 Ostatní závazky 282 176 217
11 Účty přecenění 466 634 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 019 −22
Pasiva celkem 4 668 900 −2 465