Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

07.02.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 470 747 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 347 196 1 169
  2.1 SVF debitoru parādi 80 471 −38
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 266 725 1 207
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20 878 1 029
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15 922 594
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15 922 594
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 616 972 −760
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 842 −760
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 616 131 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 835 −4 282
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 859 757 −808
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 655 269 3 078
  7.2 Pārējie vērtspapīri 204 488 −3 886
8 Valdības parāds euro 23 330 −50
9 Pārējie aktīvi 278 264 643
Kopā aktīvi 4 668 900 −2 465
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 274 523 654
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 925 619 25 237
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 690 575 50 195
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 235 043 −24 958
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 6 638 −355
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 345 052 −27 748
  5.1 Saistības pret valdību 218 432 −26 197
  5.2 Pārējās saistības 126 620 −1 550
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 187 513 −1 903
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 9 617 1 724
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 740 −270
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 740 −270
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 371 0
10 Pārējās saistības 282 176 217
11 Pārvērtēšanas konti 466 634 0
12 Kapitāls un rezerves 107 019 −22
Kopā pasīvi 4 668 900 −2 465