Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

7 lutego 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 470.747 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 347.196 1.169
  2.1 Należności od MFW 80.471 −38
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 266.725 1.207
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 20.878 1.029
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.922 594
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 15.922 594
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 616.972 −760
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 842 −760
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 616.131 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.835 −4.282
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.859.757 −808
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.655.269 3.078
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 204.488 −3.886
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.330 −50
9 Pozostałe aktywa 278.264 643
Aktywa razem 4.668.900 −2.465
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.274.523 654
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.925.619 25.237
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.690.575 50.195
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 235.043 −24.958
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.638 −355
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 345.052 −27.748
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 218.432 −26.197
  5.2 Pozostałe zobowiązania 126.620 −1.550
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 187.513 −1.903
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 9.617 1.724
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.740 −270
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.740 −270
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.371 0
10 Pozostałe pasywa 282.176 217
11 Różnice z wyceny 466.634 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.019 −22
Pasywa razem 4.668.900 −2.465