Eurosystemets konsoliderede balance

7. februar 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 470.747 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 347.196 1.169
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.471 −38
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 266.725 1.207
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 20.878 1.029
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.922 594
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.922 594
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 616.972 −760
  5.1 Primære markedsoperationer 842 −760
  5.2 Langfristede markedsoperationer 616.131 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 35.835 −4.282
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.859.757 −808
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.655.269 3.078
  7.2 Andre værdipapirer 204.488 −3.886
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.330 −50
9 Andre aktiver 278.264 643
Aktiver i alt 4.668.900 −2.465
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.274.523 654
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.925.619 25.237
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.690.575 50.195
  2.2 Indlånsfacilitet 235.043 −24.958
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.638 −355
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 345.052 −27.748
  5.1 Offentlig forvaltning og service 218.432 −26.197
  5.2 Andre forpligtelser 126.620 −1.550
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 187.513 −1.903
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 9.617 1.724
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.740 −270
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.740 −270
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.371 0
10 Andre forpligtelser 282.176 217
11 Revalueringskonti 466.634 0
12 Kapital og reserver 107.019 −22
Passiver i alt 4.668.900 −2.465