Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

7. februára 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 470 747 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 347 196 1 169
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 471 −38
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 266 725 1 207
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 878 1 029
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 922 594
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 15 922 594
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 616 972 −760
  5.1 Hlavné refinančné operácie 842 −760
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 616 131 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 835 −4 282
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 859 757 −808
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 655 269 3 078
  7.2 Ostatné cenné papiere 204 488 −3 886
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 330 −50
9 Ostatné aktíva 278 264 643
Aktíva spolu 4 668 900 −2 465
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 274 523 654
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 925 619 25 237
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 690 575 50 195
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 235 043 −24 958
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 638 −355
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 345 052 −27 748
  5.1 Verejná správa 218 432 −26 197
  5.2 Ostatné záväzky 126 620 −1 550
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 187 513 −1 903
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 9 617 1 724
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 740 −270
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 740 −270
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 371 0
10 Ostatné záväzky 282 176 217
11 Účty precenenia 466 634 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 019 −22
Pasíva spolu 4 668 900 −2 465