Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

7 februari 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 470.747 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 347.196 1.169
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.471 −38
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 266.725 1.207
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.878 1.029
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.922 594
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 15.922 594
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 616.972 −760
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 842 −760
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 616.131 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 35.835 −4.282
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.859.757 −808
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.655.269 3.078
  7.2 Overige effecten 204.488 −3.886
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.330 −50
9 Overige activa 278.264 643
Totaal activa 4.668.900 −2.465
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.274.523 654
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.925.619 25.237
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.690.575 50.195
  2.2 Depositofaciliteit 235.043 −24.958
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.638 −355
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 345.052 −27.748
  5.1 Overheid 218.432 −26.197
  5.2 Overige verplichtingen 126.620 −1.550
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 187.513 −1.903
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.617 1.724
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.740 −270
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.740 −270
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.371 0
10 Overige passiva 282.176 217
11 Herwaarderingsrekeningen 466.634 0
12 Kapitaal en reserves 107.019 −22
Totaal passiva 4.668.900 −2.465