Eurosystemets konsoliderede balance

2. august 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 431.855 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 347.702 664
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.579 −25
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 267.123 690
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 18.752 −1.724
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.034 338
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.034 338
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 696.196 637
  5.1 Primære markedsoperationer 3.601 689
  5.2 Langfristede markedsoperationer 692.567 −70
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 28 19
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 42.254 3.554
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.832.484 −10.879
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.610.542 −7.371
  7.2 Andre værdipapirer 221.942 −3.508
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.398 0
9 Andre aktiver 266.504 874
Aktiver i alt 4.679.180 −6.536
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.252.411 5.273
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.916.333 67.641
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.349.516 42.168
  2.2 Indlånsfacilitet 566.804 25.479
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 12 −5
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.522 762
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 380.220 −83.439
  5.1 Offentlig forvaltning og service 245.440 −84.178
  5.2 Andre forpligtelser 134.780 739
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 247.032 1.215
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 10.405 103
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 10.465 −904
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.465 −904
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.798 0
10 Andre forpligtelser 268.068 2.812
11 Revalueringskonti 425.728 0
12 Kapital og reserver 107.199 0
Passiver i alt 4.679.180 −6.536