Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

2. avgust 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 431.855 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 347.702 664
  2.1 Terjatve do MDS 80.579 −25
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 267.123 690
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 18.752 −1.724
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 20.034 338
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.034 338
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 696.196 637
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 3.601 689
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 692.567 −70
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 28 19
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 42.254 3.554
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.832.484 −10.879
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.610.542 −7.371
  7.2 Drugi vrednostni papirji 221.942 −3.508
8 Javni dolg v eurih 23.398 0
9 Druga sredstva 266.504 874
Skupaj sredstva 4.679.180 −6.536
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.252.411 5.273
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.916.333 67.641
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.349.516 42.168
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 566.804 25.479
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 12 −5
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 4.522 762
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 380.220 −83.439
  5.1 Sektor država 245.440 −84.178
  5.2 Druge obveznosti 134.780 739
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 247.032 1.215
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.405 103
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.465 −904
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.465 −904
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.798 0
10 Druge obveznosti 268.068 2.812
11 Računi prevrednotenja 425.728 0
12 Kapital in rezerve 107.199 0
Skupaj obveznosti 4.679.180 −6.536