Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

02.08.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 431 855 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 347 702 664
  2.1 SVF debitoru parādi 80 579 −25
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 267 123 690
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 18 752 −1 724
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20 034 338
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20 034 338
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 696 196 637
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 3 601 689
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 692 567 −70
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 28 19
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 42 254 3 554
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 832 484 −10 879
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 610 542 −7 371
  7.2 Pārējie vērtspapīri 221 942 −3 508
8 Valdības parāds euro 23 398 0
9 Pārējie aktīvi 266 504 874
Kopā aktīvi 4 679 180 −6 536
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 252 411 5 273
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 916 333 67 641
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 349 516 42 168
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 566 804 25 479
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 12 −5
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 4 522 762
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 380 220 −83 439
  5.1 Saistības pret valdību 245 440 −84 178
  5.2 Pārējās saistības 134 780 739
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 247 032 1 215
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 10 405 103
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 465 −904
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 465 −904
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 798 0
10 Pārējās saistības 268 068 2 812
11 Pārvērtēšanas konti 425 728 0
12 Kapitāls un rezerves 107 199 0
Kopā pasīvi 4 679 180 −6 536