Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

2 август 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 431 855 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 347 702 664
  2.1 Вземания от МВФ 80 579 −25
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 267 123 690
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 752 −1 724
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 034 338
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 034 338
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 696 196 637
  5.1 Основни операции по рефинансиране 3 601 689
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 692 567 −70
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 28 19
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 42 254 3 554
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 832 484 −10 879
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 610 542 −7 371
  7.2 Други ценни книжа 221 942 −3 508
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 398 0
9 Други активи 266 504 874
Общо активи 4 679 180 −6 536
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 252 411 5 273
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 916 333 67 641
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 349 516 42 168
  2.2 Депозитно улеснение 566 804 25 479
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 12 −5
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 4 522 762
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 380 220 −83 439
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 245 440 −84 178
  5.2 Други задължения 134 780 739
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 247 032 1 215
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 405 103
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 465 −904
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 465 −904
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 798 0
10 Други задължения 268 068 2 812
11 Сметки за преоценка 425 728 0
12 Капитал и резерви 107 199 0
Общо пасиви 4 679 180 −6 536