Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

2 sierpnia 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 431.855 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 347.702 664
  2.1 Należności od MFW 80.579 −25
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 267.123 690
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 18.752 −1.724
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.034 338
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.034 338
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 696.196 637
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 3.601 689
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 692.567 −70
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 28 19
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 42.254 3.554
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.832.484 −10.879
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.610.542 −7.371
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 221.942 −3.508
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.398 0
9 Pozostałe aktywa 266.504 874
Aktywa razem 4.679.180 −6.536
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.252.411 5.273
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.916.333 67.641
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.349.516 42.168
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 566.804 25.479
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 12 −5
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.522 762
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 380.220 −83.439
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 245.440 −84.178
  5.2 Pozostałe zobowiązania 134.780 739
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 247.032 1.215
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 10.405 103
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.465 −904
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.465 −904
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.798 0
10 Pozostałe pasywa 268.068 2.812
11 Różnice z wyceny 425.728 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.199 0
Pasywa razem 4.679.180 −6.536