Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

2 Αυγούστου 2019
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 431.855 1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 347.702 664
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 80.579 −25
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 267.123 690
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 18.752 −1.724
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 20.034 338
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 20.034 338
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 696.196 637
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 3.601 689
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 692.567 −70
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 28 19
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 42.254 3.554
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.832.484 −10.879
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.610.542 −7.371
  7.2 Λοιποί τίτλοι 221.942 −3.508
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 23.398 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 266.504 874
Σύνολο ενεργητικού 4.679.180 −6.536
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.252.411 5.273
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.916.333 67.641
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.349.516 42.168
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 566.804 25.479
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 12 −5
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 4.522 762
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 380.220 −83.439
  5.1 Γενική κυβέρνηση 245.440 −84.178
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 134.780 739
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 247.032 1.215
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 10.405 103
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.465 −904
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.465 −904
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.798 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 268.068 2.812
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 425.728 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 107.199 0
Σύνολο παθητικού 4.679.180 −6.536