Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

2. augusta 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 431 855 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 347 702 664
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 579 −25
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 267 123 690
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 18 752 −1 724
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 034 338
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 034 338
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 696 196 637
  5.1 Hlavné refinančné operácie 3 601 689
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 692 567 −70
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 28 19
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 42 254 3 554
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 832 484 −10 879
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 610 542 −7 371
  7.2 Ostatné cenné papiere 221 942 −3 508
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 398 0
9 Ostatné aktíva 266 504 874
Aktíva spolu 4 679 180 −6 536
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 252 411 5 273
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 916 333 67 641
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 349 516 42 168
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 566 804 25 479
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 12 −5
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 522 762
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 380 220 −83 439
  5.1 Verejná správa 245 440 −84 178
  5.2 Ostatné záväzky 134 780 739
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 247 032 1 215
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 10 405 103
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 465 −904
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 465 −904
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 798 0
10 Ostatné záväzky 268 068 2 812
11 Účty precenenia 425 728 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 199 0
Pasíva spolu 4 679 180 −6 536