Eurosystemets konsoliderade balansräkning

2 augusti 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 431.855 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 347.702 664
  2.1 Fordringar på IMF 80.579 −25
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 267.123 690
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 18.752 −1.724
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.034 338
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.034 338
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 696.196 637
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 3.601 689
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 692.567 −70
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 28 19
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 42.254 3.554
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.832.484 −10.879
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.610.542 −7.371
  7.2 Övriga värdepapper 221.942 −3.508
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.398 0
9 Övriga tillgångar 266.504 874
Summa tillgångar 4.679.180 −6.536
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.252.411 5.273
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.916.333 67.641
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.349.516 42.168
  2.2 Inlåningsfacilitet 566.804 25.479
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 12 −5
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.522 762
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 380.220 −83.439
  5.1 Offentliga sektorn 245.440 −84.178
  5.2 Övriga skulder 134.780 739
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 247.032 1.215
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 10.405 103
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.465 −904
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 10.465 −904
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.798 0
10 Övriga skulder 268.068 2.812
11 Värderegleringskonton 425.728 0
12 Kapital och reserver 107.199 0
Summa skulder 4.679.180 −6.536