Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

2. srpna 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 431 855 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 347 702 664
  2.1 Pohledávky za MMF 80 579 −25
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 267 123 690
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 18 752 −1 724
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 034 338
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 034 338
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 696 196 637
  5.1 Hlavní refinanční operace 3 601 689
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 692 567 −70
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 28 19
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 42 254 3 554
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 832 484 −10 879
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 610 542 −7 371
  7.2 Ostatní cenné papíry 221 942 −3 508
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 398 0
9 Ostatní aktiva 266 504 874
Aktiva celkem 4 679 180 −6 536
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 252 411 5 273
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 916 333 67 641
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 349 516 42 168
  2.2 Vkladová facilita 566 804 25 479
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 12 −5
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 522 762
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 380 220 −83 439
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 245 440 −84 178
  5.2 Ostatní závazky 134 780 739
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 247 032 1 215
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 10 405 103
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 465 −904
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 10 465 −904
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 798 0
10 Ostatní závazky 268 068 2 812
11 Účty přecenění 425 728 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 199 0
Pasiva celkem 4 679 180 −6 536