Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 08 02
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 431 855 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 347 702 664
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 579 −25
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 267 123 690
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 752 −1 724
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 034 338
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 034 338
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 696 196 637
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 3 601 689
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 692 567 −70
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 28 19
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 42 254 3 554
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 832 484 −10 879
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 610 542 −7 371
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 221 942 −3 508
8 Valdžios skola eurais 23 398 0
9 Kitas turtas 266 504 874
Visas turtas 4 679 180 −6 536
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 252 411 5 273
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 916 333 67 641
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 349 516 42 168
  2.2 Indėlių galimybė 566 804 25 479
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 12 −5
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 522 762
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 380 220 −83 439
  5.1 Valdžiai 245 440 −84 178
  5.2 Kiti įsipareigojimai 134 780 739
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 247 032 1 215
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 405 103
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 465 −904
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 465 −904
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 798 0
10 Kiti įsipareigojimai 268 068 2 812
11 Perkainojimo sąskaitos 425 728 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 199 0
Visi įsipareigojimai 4 679 180 −6 536