Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

2 augustus 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 431.855 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 347.702 664
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.579 −25
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 267.123 690
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.752 −1.724
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.034 338
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 20.034 338
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 696.196 637
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 3.601 689
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 692.567 −70
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 28 19
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 42.254 3.554
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.832.484 −10.879
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.610.542 −7.371
  7.2 Overige effecten 221.942 −3.508
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.398 0
9 Overige activa 266.504 874
Totaal activa 4.679.180 −6.536
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.252.411 5.273
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.916.333 67.641
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.349.516 42.168
  2.2 Depositofaciliteit 566.804 25.479
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 12 −5
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.522 762
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 380.220 −83.439
  5.1 Overheid 245.440 −84.178
  5.2 Overige verplichtingen 134.780 739
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 247.032 1.215
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.405 103
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.465 −904
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.465 −904
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.798 0
10 Overige passiva 268.068 2.812
11 Herwaarderingsrekeningen 425.728 0
12 Kapitaal en reserves 107.199 0
Totaal passiva 4.679.180 −6.536