SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 23. oktober 2015

27. oktober 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 23. oktober 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 262,7 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
22. oktober 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 140 mio. USD 140 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1 mia. euro til 360,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,2 mia. euro til 1.050,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 17,3 mia. euro til 131,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 13,9 mia. euro til 362,8 mia. euro. Onsdag den 21. oktober 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 69,5 mia. euro, og en ny på 65,9 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage. Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var stort set uændret på 0,1 mia. euro. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 169,4 mia. euro (mod 159,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 14,2 mia. euro til 683,2 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 23. oktober 2015 Ændring i forhold til 16. oktober 2015 – opkøb Ændring i forhold til 16. oktober 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 21,5 mia. euro - -0,2 mia. euro
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10,3 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 128,1 mia. euro +2,0 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 14,7 mia. euro +0,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 383,1 mia. euro +12,2 mia. euro -
Securities Markets Programme 125,5 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 18,7 mia. euro til 444,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 348.849 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 287.338 916
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.623 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 208.715 916
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 41.540 −230
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.380 229
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.380 229
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 532.321 −3.602
  5.1 Primære markedsoperationer 65.908 −3.611
  5.2 Langfristede markedsoperationer 466.348 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 65 9
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 137.025 118
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.043.329 15.246
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 683.174 14.238
  7.2 Andre værdipapirer 360.155 1.008
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.152 0
9 Andre aktiver 218.297 −1
Aktiver i alt 2.653.233 12.676
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.050.580 −2.238
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 613.773 −8.348
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 444.230 −18.670
  2.2 Indlånsfacilitet 169.391 10.329
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 152 −7
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.007 95
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 216.445 20.876
  5.1 Offentlig forvaltning og service 131.645 17.255
  5.2 Andre forpligtelser 84.800 3.621
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 38.319 −1.470
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.057 15
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.918 757
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.918 757
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.202 0
10 Andre forpligtelser 214.995 2.989
11 Revalueringskonti 350.735 0
12 Kapital og reserver 97.202 0
Passiver i alt 2.653.233 12.676
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt