Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 23ης Οκτωβρίου 2015

27 Οκτωβρίου 2015

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 23 Οκτωβρίου 2015 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν σημείωσαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 262,7 δισεκ. ευρώ.

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
22 Οκτωβρίου 2015  Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 140 εκατ. δολάρια ΗΠΑ 140 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Οι παραπάνω πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 1 δισεκ. ευρώ σε 360,2 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 2,2 δισεκ. ευρώ σε 1.050,6 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 17,3 δισεκ. ευρώ σε 131,6 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 13,9 δισεκ. ευρώ σε 362,8 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.1 του ενεργητικού) ύψους 69,5 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 65,9 δισεκ. ευρώ, διάρκειας επτά ημερών. Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 0,1 δισεκ. ευρώ, ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 169,4 δισεκ. ευρώ (έναντι 159,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 14,2 δισεκ. ευρώ σε 683,2 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία στις 23 Οκτωβρίου 2015 Διαφορά σε σχέση με τις 16 Οκτωβρίου 2015 – Αγορές Διαφορά σε σχέση με τις 16 Οκτωβρίου 2015 – Εξοφλήσεις
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 21,5 δισεκ. ευρώ - -0,2 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 10,3 δισεκ. ευρώ - -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 128,1 δισεκ. ευρώ +2,0 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων 14,7 δισεκ. ευρώ +0,2 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα 383,1 δισεκ. ευρώ +12,2 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 125,5 δισεκ. ευρώ - -

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 18,7 δισεκ. ευρώ σε 444,2 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 348.849 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 287.338 916
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 78.623 0
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 208.715 916
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 41.540 −230
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 19.380 229
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 19.380 229
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 532.321 −3.602
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 65.908 −3.611
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 466.348 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 65 9
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 137.025 118
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 1.043.329 15.246
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 683.174 14.238
  7.2 Λοιποί τίτλοι 360.155 1.008
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 25.152 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 218.297 −1
Σύνολο ενεργητικού 2.653.233 12.676
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.050.580 −2.238
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 613.773 −8.348
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 444.230 −18.670
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 169.391 10.329
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 152 −7
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 5.007 95
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 216.445 20.876
  5.1 Γενική κυβέρνηση 131.645 17.255
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 84.800 3.621
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 38.319 −1.470
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.057 15
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 4.918 757
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 4.918 757
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 59.202 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 214.995 2.989
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 350.735 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 97.202 0
Σύνολο παθητικού 2.653.233 12.676
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου