Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 23. oktobra 2015

27. oktober 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 23. oktobra 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 262,7 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
22. oktober 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 140 mio USD 140 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1 milijardo EUR na 360,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,2 milijarde EUR na 1.050,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 17,3 milijarde EUR na 131,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 13,9 milijarde EUR na 362,8 milijarde EUR. V sredo, 21. oktobra 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 69,5 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 65,9 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni. Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala skoraj nespremenjena na ravni 0,1 milijarde EUR, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 169,4 milijarde EUR (v primerjavi s 159,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 14,2 milijarde EUR na 683,2 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 23. oktobra 2015 Razlika od 16. oktobra 2015 – kupljeno Razlika od 16. oktobra 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 21,5 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 10,3 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 128,1 milijarde EUR +2,0 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 14,7 milijarde EUR +0,2 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 383,1 milijarde EUR +12,2 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 125,5 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 18,7 milijarde EUR na 444,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 348.849 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 287.338 916
  2.1 Terjatve do MDS 78.623 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 208.715 916
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 41.540 −230
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.380 229
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.380 229
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 532.321 −3.602
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 65.908 −3.611
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 466.348 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 65 9
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 137.025 118
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.043.329 15.246
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 683.174 14.238
  7.2 Drugi vrednostni papirji 360.155 1.008
8 Dolg širše države v EUR 25.152 0
9 Druga sredstva 218.297 −1
Skupaj sredstva 2.653.233 12.676
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.050.580 −2.238
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 613.773 −8.348
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 444.230 −18.670
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 169.391 10.329
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 152 −7
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.007 95
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 216.445 20.876
  5.1 Širša država 131.645 17.255
  5.2 Druge obveznosti 84.800 3.621
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 38.319 −1.470
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.057 15
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.918 757
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.918 757
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.202 0
10 Druge obveznosti 214.995 2.989
11 Računi prevrednotenja 350.735 0
12 Kapital in rezerve 97.202 0
Skupaj obveznosti 2.653.233 12.676
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije