Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 23 oktober 2015

27 oktober 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 23 oktober 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 262,7 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
22 oktober 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 140 miljoner USD 140 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1 miljard EUR till 360,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,2 miljarder EUR till 1 050,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 17,3 miljarder EUR till 131,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 13,9 miljarder EUR till 362,8 miljarder EUR. Onsdagen den 21 oktober 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 69,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 65,9 miljarder EUR med en löptid på sju dagar. Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan oförändrat på 0,1 miljard EUR medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 169,4 miljarder EUR (jämfört med 159,1 miljarder föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 14,2 miljarder EUR till 683,2 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 23 oktober 2015 Förändring jämfört med den 16 oktober 2015 – Köp Förändring jämfört med den 16 oktober 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 21,5 miljarder EUR - - 0,2 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,3 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 128,1 miljarder EUR +2,0 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 14,7 miljarder EUR +0,2 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 383,1 miljarder EUR +12,2 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 125,5 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 18,7 miljarder EUR till 444,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 348.849 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 287.338 916
  2.1 Fordringar på IMF 78.623 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 208.715 916
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 41.540 −230
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.380 229
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.380 229
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 532.321 −3.602
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 65.908 −3.611
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 466.348 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 65 9
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 137.025 118
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.043.329 15.246
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 683.174 14.238
  7.2 Andra värdepapper 360.155 1.008
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.152 0
9 Övriga tillgångar 218.297 −1
Summa tillgångar 2.653.233 12.676
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.050.580 −2.238
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 613.773 −8.348
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 444.230 −18.670
  2.2 Inlåningsfacilitet 169.391 10.329
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 152 −7
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.007 95
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 216.445 20.876
  5.1 Offentliga sektorn 131.645 17.255
  5.2 Övriga skulder 84.800 3.621
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 38.319 −1.470
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.057 15
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.918 757
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.918 757
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.202 0
10 Övriga skulder 214.995 2.989
11 Värderegleringskonton 350.735 0
12 Eget kapital 97.202 0
Summa skulder 2.653.233 12.676
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media