Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 23. oktobrī

2015. gada 27. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 23. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 262.7 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 22. oktobris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 140 milj. ASV dolāru 140 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 360.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.2 mljrd. euro (līdz 1 050.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 17.3 mljrd. euro (līdz 131.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 13.9 mljrd. euro (līdz 362.8 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 21. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 69.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 65.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās (0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 169.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 159.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 14.2 mljrd. euro (līdz 683.2 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 23. oktobrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 16. oktobri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 16. oktobri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 21.5 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.3 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 128.1 mljrd. euro +2.0 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 14.7 mljrd. euro +0.2 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 383.1 mljrd. euro +12.2 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 125.5 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 18.7 mljrd. euro (līdz 444.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 348 849 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 287 338 916
  2.1 SVF debitoru parādi 78 623 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 208 715 916
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 41 540 −230
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 380 229
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 380 229
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 532 321 −3 602
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 65 908 −3 611
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 466 348 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 65 9
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 137 025 118
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 043 329 15 246
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 683 174 14 238
  7.2 Pārējie vērtspapīri 360 155 1 008
8 Valdības parāds euro 25 152 0
9 Pārējie aktīvi 218 297 −1
Kopā aktīvi 2 653 233 12 676
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 050 580 −2 238
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 613 773 −8 348
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 444 230 −18 670
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 169 391 10 329
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 152 −7
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5 007 95
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 216 445 20 876
  5.1 Saistības pret valdību 131 645 17 255
  5.2 Pārējās saistības 84 800 3 621
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 38 319 −1 470
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 057 15
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 918 757
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 918 757
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 202 0
10 Pārējās saistības 214 995 2 989
11 Pārvērtēšanas konti 350 735 0
12 Kapitāls un rezerves 97 202 0
Kopā pasīvi 2 653 233 12 676
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem