Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 23. októbru 2015

27. októbra 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 23. októbra 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,1 mld. EUR na 262,7 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
22. októbra 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 140 mil. USD 140 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1 mld. EUR na 360,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,2 mld. EUR na 1 050,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 17,3 mld. EUR na 131,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 13,9 mld. EUR na 362,8 mld. EUR. V stredu 21. októbra 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 69,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 65,9 mld. EUR so splatnosťou sedem dní. Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) zostal takmer nezmenený na úrovni 0,1 mld. EUR, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 169,4 mld. EUR (v porovnaní so 159,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 14,2 mld. EUR na 683,2 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 23. októbru 2015 Zmena oproti 16. októbru 2015: nákup Zmena oproti 16. októbru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 21,5 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 128,1 mld. EUR +2,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 14,7 mld. EUR +0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 383,1 mld. EUR +12,2 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 125,5 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 18,7 mld. EUR na 444,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 348 849 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 287 338 916
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 623 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 208 715 916
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 41 540 −230
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 380 229
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 380 229
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 532 321 −3 602
  5.1 Hlavné refinančné operácie 65 908 −3 611
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 466 348 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 65 9
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 137 025 118
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 043 329 15 246
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 683 174 14 238
  7.2 Ostatné cenné papiere 360 155 1 008
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 152 0
9 Ostatné aktíva 218 297 −1
Aktíva spolu 2 653 233 12 676
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 050 580 −2 238
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 613 773 −8 348
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 444 230 −18 670
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 169 391 10 329
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 152 −7
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 007 95
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 216 445 20 876
  5.1 Verejná správa 131 645 17 255
  5.2 Ostatné záväzky 84 800 3 621
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 38 319 −1 470
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 057 15
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 918 757
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 918 757
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 202 0
10 Ostatné pasíva 214 995 2 989
11 Účty precenenia 350 735 0
12 Základné imanie a rezervy 97 202 0
Pasíva spolu 2 653 233 12 676
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá