Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 23. říjnu 2015

27. října 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 23. října 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 262,7 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
22. října 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 140 mil. USD 140 mil. USD

Tyto výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1 mld. EUR na 360,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2,2 mld. EUR na 1 050,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 17,3 mld. EUR na 131,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 13,9 mld. EUR na 362,8 mld. EUR. Ve středu 21. října 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 69,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 65,9 mld. EUR se splatností sedm dní. Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR, tedy prakticky stejný objem jako o týden dříve, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 169,4 mld. EUR (oproti 159,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 14,2 mld. EUR na 683,2 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 23. říjnu 2015 Rozdíl v porovnání s 16. říjnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 16. říjnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 21,5 mld. EUR -0,2 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,3 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 128,1 mld. EUR +2,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 14,7 mld. EUR +0,2 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 383,1 mld. EUR +12,2 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 125,5 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 18,7 mld. EUR na 444,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 348 849 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 287 338 916
  2.1 Pohledávky za MMF 78 623 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 208 715 916
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 41 540 −230
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 380 229
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 380 229
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 532 321 −3 602
  5.1 Hlavní refinanční operace 65 908 −3 611
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 466 348 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 65 9
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 137 025 118
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 043 329 15 246
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 683 174 14 238
  7.2 Ostatní cenné papíry 360 155 1 008
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 152 0
9 Ostatní aktiva 218 297 −1
Aktiva celkem 2 653 233 12 676
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 050 580 −2 238
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 613 773 −8 348
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 444 230 −18 670
  2.2 Vkladová facilita 169 391 10 329
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 152 −7
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 007 95
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 216 445 20 876
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 131 645 17 255
  5.2 Ostatní závazky 84 800 3 621
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 38 319 −1 470
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 057 15
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 918 757
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 918 757
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 202 0
10 Ostatní pasiva 214 995 2 989
11 Účty přecenění 350 735 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 202 0
Pasiva celkem 2 653 233 12 676
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média