Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 23 oktober 2015

27 oktober 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 23 oktober 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 262,7 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
22 oktober 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 140 miljoen USD 140 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1 miljard naar EUR 360,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,2 miljard naar EUR 1.050,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 17,3 miljard naar EUR 131,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 13,9 miljard naar EUR 362,8 miljard. Op woensdag 21 oktober 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 69,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 65,9 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef vrijwel onveranderd op EUR 0,1 miljard, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 169,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 159,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 14,2 miljard naar EUR 683,2 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar portefeuille. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 23 oktober 2015 Verschil t.o.v. 16 oktober 2015 – Aankopen Verschil t.o.v. 16 oktober 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 21,5 miljard - -EUR 0,2 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,3 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 128,1 miljard +EUR 2,0 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 14,7 miljard +EUR 0,2 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 383,1 miljard +EUR 12,2 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 125,5 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 18,7 miljard naar EUR 444,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 348.849 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 287.338 916
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.623 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 208.715 916
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 41.540 −230
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.380 229
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.380 229
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 532.321 −3.602
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 65.908 −3.611
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 466.348 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 65 9
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 137.025 118
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.043.329 15.246
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 683.174 14.238
  7.2 Overige waardepapieren 360.155 1.008
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.152 0
9 Overige activa 218.297 −1
Totaal activa 2.653.233 12.676
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.050.580 −2.238
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 613.773 −8.348
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 444.230 −18.670
  2.2 Depositofaciliteit 169.391 10.329
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 152 −7
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.007 95
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 216.445 20.876
  5.1 Overheid 131.645 17.255
  5.2 Overige verplichtingen 84.800 3.621
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 38.319 −1.470
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.057 15
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.918 757
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.918 757
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.202 0
10 Overige passiva 214.995 2.989
11 Herwaarderingsrekeningen 350.735 0
12 Kapitaal en reserves 97.202 0
Totaal passiva 2.653.233 12.676
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media