Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 23 октомври 2015 г.

27 октомври 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 23 октомври 2015 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,1 млрд. евро до 262,7 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
22 октомври 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 140 млн. щатски долара 140 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1 млрд. евро до 360,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 2,2 млрд. евро до 1050,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават със 17,3 млрд. евро до 131,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 13,9 млрд. евро до 362,8 млрд. евро. На 21 октомври 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 69,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 65,9 млрд. евро със седемдневен матуритет. Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) остава практически без изменение в размер на 0,1 млрд. евро, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 169,4 млрд. евро (при 159,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 14,2 млрд. евро до 683,2 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 23 октомври 2015 г. Разлика спрямо 16 октомври 2015 г. – покупки Разлика спрямо 16 октомври 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 21,5 млрд. евро - -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 10,3 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 128,1 млрд. евро +2,0 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 14,7 млрд. евро +0,2 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 383,1 млрд. евро +12,2 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 125,5 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 18,7 млрд. евро до 444,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 348 849 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 287 338 916
  2.1 Вземания от МВФ 78 623 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 208 715 916
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 41 540 −230
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 380 229
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 380 229
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 532 321 −3 602
  5.1 Основни операции по рефинансиране 65 908 −3 611
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 466 348 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 65 9
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 137 025 118
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 043 329 15 246
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 683 174 14 238
  7.2 Други ценни книжа 360 155 1 008
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 152 0
9 Други активи 218 297 −1
Общо активи 2 653 233 12 676
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 050 580 −2 238
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 613 773 −8 348
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 444 230 −18 670
  2.2 Депозитно улеснение 169 391 10 329
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 152 −7
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 007 95
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 216 445 20 876
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 131 645 17 255
  5.2 Други задължения 84 800 3 621
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 38 319 −1 470
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 057 15
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 918 757
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 918 757
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 202 0
10 Други задължения 214 995 2 989
11 Сметки за преоценка 350 735 0
12 Капитал и резерви 97 202 0
Общо пасиви 2 653 233 12 676
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите