Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 23 października 2015 roku

27 października 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 23.10.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld EUR do poziomu 262,7 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
22.10.2015  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 140 mln USD 140 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1 mld EUR do poziomu 360,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,2 mld EUR do poziomu 1050,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 17,3 mld EUR do poziomu 131,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 13,9 mld EUR do poziomu 362,8 mld EUR. W środę 21.10.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 69,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 65,9 mld EUR. Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) pozostało na praktycznie niezmienionym poziomie 0,1 mld EUR, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 169,4 mld EUR (wobec 159,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 14,2 mld EUR do poziomu 683,2 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 23.10.2015 Różnica wobec 16.10.2015 – zakup Różnica wobec 16.10.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 21,5 mld EUR –0,2 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,3 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 128,1 mld EUR +2,0 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 14,7 mld EUR +0,2 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 383,1 mld EUR +12,2 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 125,5 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 18,7 mld EUR do poziomu 444,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 348.849 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 287.338 916
  2.1 Należności od MFW 78.623 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 208.715 916
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 41.540 −230
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.380 229
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.380 229
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 532.321 −3.602
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 65.908 −3.611
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 466.348 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 65 9
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 137.025 118
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.043.329 15.246
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 683.174 14.238
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 360.155 1.008
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.152 0
9 Pozostałe aktywa 218.297 −1
Aktywa razem 2.653.233 12.676
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.050.580 −2.238
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 613.773 −8.348
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 444.230 −18.670
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 169.391 10.329
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 152 −7
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.007 95
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 216.445 20.876
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 131.645 17.255
  5.2 Pozostałe zobowiązania 84.800 3.621
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 38.319 −1.470
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.057 15
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.918 757
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.918 757
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.202 0
10 Pozostałe pasywa 214.995 2.989
11 Różnice z wyceny 350.735 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.202 0
Pasywa razem 2.653.233 12.676
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami