Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 23. listopada 2015.

27. listopada 2015.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 23. listopada 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,1 mlrd. EUR na 262,7 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
22. listopada 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 140 mil. USD 140 mil. USD

Navedene transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 1 mlrd. EUR na 360,2 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 2,2 mlrd. EUR na 1.050,6 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 17,3 mlrd. EUR na 131,6 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 13,9 mlrd. EUR na 362,8 mlrd. EUR. U srijedu, 21. listopada 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 69,5 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 65,9 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana. Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) ostala je gotovo nepromijenjena na razini 0,1 mlrd. EUR, dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 169,4 mlrd. EUR (u odnosu na 159,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 14,2 mlrd. EUR na 683,2 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 23. listopada 2015. Razlika u odnosu na 16. listopada 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 16. listopada 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 21,5 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,3 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 128,1 mlrd. EUR +2,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 14,7 mlrd. EUR +0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 383,1 mlrd. EUR +12,2 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 125,5 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 18,7 mlrd. EUR na 444,2 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 348 849 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 287 338 916
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 78 623 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 208 715 916
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 41 540 −230
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 380 229
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 380 229
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 532 321 −3 602
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 65 908 −3 611
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 466 348 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 65 9
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 137 025 118
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 043 329 15 246
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 683 174 14 238
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 360 155 1 008
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 152 0
9 Ostala imovina 218 297 −1
Ukupno imovina 2 653 233 12 676
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 050 580 −2 238
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 613 773 −8 348
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 444 230 −18 670
  2.2 Novčani depoziti 169 391 10 329
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 152 −7
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 007 95
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 216 445 20 876
  5.1 Opća država 131 645 17 255
  5.2 Ostale obveze 84 800 3 621
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 38 319 −1 470
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 057 15
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 918 757
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 918 757
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 202 0
10 Ostale obveze 214 995 2 989
11 Računi revalorizacije 350 735 0
12 Kapital i pričuve 97 202 0
Ukupno obveze 2 653 233 12 676
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije