Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. gruodžio 26 d.

2014 m. gruodžio 30 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. gruodžio 26 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 231,2 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 370,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,4 mlrd. eurų – iki 1 017,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,1 mlrd. eurų – iki 66,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,5 mlrd. eurų – iki 549 mlrd. eurų. Antradienį, 2014 m. gruodžio 23 d., baigėsi 99 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 119,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 7,1 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (kaip ir užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 43,5 mlrd. eurų (palyginti su 38,9 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 216,9 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2014 m. gruodžio 26 d. Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – pirkimas Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 28,8 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 12,8 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 29,7 mlrd. eurų 1,1 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 1,7 mlrd. eurų 0,3 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 143,9 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 11,3 mlrd. eurų – iki 256,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 529 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 266 084 142
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 311 −19
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 185 773 161
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 654 814
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 434 135
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 434 135
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 592 486 13 100
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 119 162 20 135
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 473 285 −7 071
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 39 36
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 58 687 647
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 587 519 1 629
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 216 901 1 387
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 370 618 242
8 Valdžios skola eurais 26 726 0
9 Kitas turtas 236 128 −1 022
Visas turtas 2 150 247 15 445
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 017 202 13 414
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 299 964 15 944
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 256 439 11 344
2.2 Indėlių galimybė 43 525 4 600
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 880 −33
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 93 044 −13 778
5.1 Valdžiai 66 433 −14 118
5.2 Kiti įsipareigojimai 26 611 340
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 47 239 323
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 268 −69
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 787 −261
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 787 −261
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 494 0
10 Kiti įsipareigojimai 214 817 −97
11 Perkainojimo sąskaitos 315 537 0
12 Kapitalas ir rezervai 94 015 2
Visi įsipareigojimai 2 150 247 15 445

Kontaktai žiniasklaidai