Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 26 grudnia 2014 r.

30 grudnia 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 26 grudnia 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1,3 mld EUR do poziomu 231,2 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,2 mld EUR do poziomu 370,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 13,4 mld EUR do poziomu 1017,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 14,1 mld EUR do poziomu 66,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 8,5 mld EUR do poziomu 549 mld EUR. We wtorek 23 grudnia 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 99 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 119,2 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 7,1 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (tak jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 43,5 mld EUR (wobec 38,9 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,4 mld EUR do poziomu 216,9 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 26.12.2014 Różnica wobec zeszłego tygodnia: Zakup Różnica wobec zeszłego tygodnia: Wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 28,8 mld EUR - -
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 12,8 mld EUR - -
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 29,7 mld EUR 1,1 mld EUR -
Program skupu
papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 1,7 mld EUR 0,3 mld EUR -
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 143,9 mld EUR - -

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 11,3 mld EUR do poziomu 256,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.529 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 266.084 142
2.1 Należności od MFW 80.311 −19
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 185.773 161
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.654 814
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.434 135
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.434 135
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 592.486 13.100
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 119.162 20.135
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 473.285 −7.071
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 39 36
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 58.687 647
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 587.519 1.629
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 216.901 1.387
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 370.618 242
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.726 0
9 Pozostałe aktywa 236.128 −1.022
Aktywa razem 2.150.247 15.445
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.017.202 13.414
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 299.964 15.944
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 256.439 11.344
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 43.525 4.600
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.880 −33
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 93.044 −13.778
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 66.433 −14.118
5.2 Pozostałe zobowiązania 26.611 340
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 47.239 323
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.268 −69
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.787 −261
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.787 −261
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.494 0
10 Pozostałe pasywa 214.817 −97
11 Różnice z wyceny 315.537 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 94.015 2
Pasywa razem 2.150.247 15.445

Kontakt z mediami