Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 26. decembru 2014

30. decembra 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 26. decembra 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 1,3 mld. EUR na 231,2 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.0,2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 370,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 13,4 mld. EUR na 1 017,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 14,1 mld. EUR na 66,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 8,5 mld. EUR na 549 mld. EUR. V utorok 23. decembra 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 99 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 119,2 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 7,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 43,5 mld. EUR (v porovnaní s 38,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 1,4 mld. EUR na 216,9 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív podľa jednotlivých portfólií. Všetky portfóliá sa vykazujú v zostatkovej hodnote.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 26. decembru 2014 Zmena oproti minulému týždňu: nákup Zmena oproti minulému týždňu: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 28,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 12,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 29,7 mld. EUR 1,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 1,7 mld. EUR 0,3 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 143,9 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 11,3 mld. EUR na 256,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 529 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 266 084 142
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 311 −19
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 185 773 161
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 654 814
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 434 135
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 434 135
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 592 486 13 100
5.1 Hlavné refinančné operácie 119 162 20 135
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 473 285 −7 071
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 39 36
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 58 687 647
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 587 519 1 629
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 216 901 1 387
7.2 Ostatné cenné papiere 370 618 242
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 726 0
9 Ostatné aktíva 236 128 −1 022
Aktíva spolu 2 150 247 15 445
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 017 202 13 414
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 299 964 15 944
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 256 439 11 344
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 43 525 4 600
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 880 −33
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 93 044 −13 778
5.1 Verejná správa 66 433 −14 118
5.2 Ostatné záväzky 26 611 340
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 47 239 323
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 268 −69
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 787 −261
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 787 −261
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 55 494 0
10 Ostatné pasíva 214 817 −97
11 Účty precenenia 315 537 0
12 Základné imanie a rezervy 94 015 2
Pasíva spolu 2 150 247 15 445

Kontakt pre médiá