Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 26. prosinci 2014

30. prosince 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 26. prosince 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 1,3 mld. EUR na 231,2 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.0,2 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 370,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 13,4 mld. EUR na 1 017,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 14,1 mld. EUR na 66,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 8,5 mld. EUR na 549 mld. EUR. V úterý 23. prosince 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 99 mld. EUR a byla vypořádána nová ve výši 119,2 mld. EUR se splatností sedm dní.

Ve sledovaném týdnu bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před dobou splatnosti 7,1 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 43,5 mld. EUR (ve srovnání s 38,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 1,4 mld. EUR na 216,9 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 26. prosinci 2014 Rozdíl v porovnání s minulým týdnem – nákup Rozdíl v porovnání s minulým týdnem – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 28,8 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 12,8 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 29,7 mld. EUR 1,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 1,7 mld. EUR 0,3 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 143,9 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 11,3 mld. EUR na 256,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 529 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 266 084 142
2.1 Pohledávky za MMF 80 311 −19
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 185 773 161
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 654 814
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 434 135
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 434 135
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 592 486 13 100
5.1 Hlavní refinanční operace 119 162 20 135
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 473 285 −7 071
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 39 36
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 58 687 647
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 587 519 1 629
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 216 901 1 387
7.2 Ostatní cenné papíry 370 618 242
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 726 0
9 Ostatní aktiva 236 128 −1 022
Aktiva celkem 2 150 247 15 445
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 017 202 13 414
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 299 964 15 944
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 256 439 11 344
2.2 Vkladová facilita 43 525 4 600
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 880 −33
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 93 044 −13 778
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 66 433 −14 118
5.2 Ostatní závazky 26 611 340
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 47 239 323
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 268 −69
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 787 −261
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 787 −261
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 494 0
10 Ostatní pasiva 214 817 −97
11 Účty přecenění 315 537 0
12 Kapitál a rezervní fondy 94 015 2
Pasiva celkem 2 150 247 15 445

Kontakty pro média