Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 26 december 2014

30 december 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 26 december 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,3 miljard naar EUR 231,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 370,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 13,4 miljard naar EUR 1.017,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 14,1 miljard naar EUR 66,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 8,5 miljard naar EUR 549 miljard. Op dinsdag 23 december 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 99 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 119,2 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 7,1 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (net als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 43,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 38,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 1,4 miljard naar EUR 216,9 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. De portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 26 december 2014 Verschil ten opzichte van vorige week - Aankopen Verschil ten opzichte van vorige week - Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 28,8 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 12,8 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 29,7 miljard EUR 1,1 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 1,7 miljard EUR 0,3 miljard
Programma voor de effectenmarkten EUR 143,9 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 11,3 miljard naar EUR 256,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.529 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 266.084 142
2.1 Vorderingen op het IMF 80.311 −19
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 185.773 161
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.654 814
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.434 135
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.434 135
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 592.486 13.100
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 119.162 20.135
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 473.285 −7.071
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 39 36
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 58.687 647
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 587.519 1.629
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 216.901 1.387
7.2 Overige waardepapieren 370.618 242
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.726 0
9 Overige activa 236.128 −1.022
Totaal activa 2.150.247 15.445
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.017.202 13.414
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 299.964 15.944
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 256.439 11.344
2.2 Depositofaciliteit 43.525 4.600
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.880 −33
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.044 −13.778
5.1 Overheid 66.433 −14.118
5.2 Overige verplichtingen 26.611 340
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 47.239 323
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.268 −69
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.787 −261
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.787 −261
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.494 0
10 Overige passiva 214.817 −97
11 Herwaarderingsrekeningen 315.537 0
12 Kapitaal en reserves 94.015 2
Totaal passiva 2.150.247 15.445

Contactpersonen voor de media