Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 26 december 2014

30 december 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 26 december 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 231,2 miljarder EUR genom kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 370,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 13,4 miljarder EUR till 1 017,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 14,1 miljarder till 66,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 8,5 miljarder EUR till 549 miljarder EUR. Tisdagen den 23 december 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 99 miljarder EUR och ersattes med en ny på 119,2 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Under veckan återbetalades 7,1 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 43,5 miljarder EUR (jämfört med 38,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 216,9 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 26 december 2014 Förändring jämfört med föregående vecka – Köp Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 28,8 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 12,8 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 29,7 miljarder EUR 1,1 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 1,7 miljarder EUR 0,3 miljarder EUR -
Värdepappersprogrammet 143,9 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 11,3 miljarder EUR till 256,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.529 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 266.084 142
2.1 Fordringar på IMF 80.311 −19
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 185.773 161
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.654 814
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.434 135
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.434 135
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 592.486 13.100
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 119.162 20.135
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 473.285 −7.071
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 39 36
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 58.687 647
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 587.519 1.629
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 216.901 1.387
7.2 Andra värdepapper 370.618 242
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.726 0
9 Övriga tillgångar 236.128 −1.022
Summa tillgångar 2.150.247 15.445
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.017.202 13.414
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 299.964 15.944
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 256.439 11.344
2.2 Inlåningsfacilitet 43.525 4.600
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.880 −33
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 93.044 −13.778
5.1 Offentliga sektorn 66.433 −14.118
5.2 Övriga skulder 26.611 340
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 47.239 323
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.268 −69
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.787 −261
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.787 −261
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.494 0
10 Övriga skulder 214.817 −97
11 Värderegleringskonton 315.537 0
12 Eget kapital 94.015 2
Summa skulder 2.150.247 15.445

Kontakt för media