Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 26. prosinca 2014.

30. prosinca 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 26. prosinca 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 1,3 milijarde EUR na 231,2 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,2 milijarde EUR na 370,6 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 13,4 milijarde EUR na 1.017,2 milijarde EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 14,1 milijardu EUR na 66,4 milijarde EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 8,5 milijarda EUR na 549 milijarda EUR. U utorak, 23. prosinca 2014., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 99 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 119,2 milijarde EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Tijekom tjedna otplaćena je prije dospijeća 7,1 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) bila je gotovo nula (kao i prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 43,5 milijarda EUR (u odnosu na 38,9 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 1,4 milijarde EUR na 216,9 milijarda EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode prema amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Izvještajna vrijednost na dan 26. prosinca 2014. Razlika u odnosu na prethodni tjedan: kupljeno Razlika u odnosu na prethodni tjedan: dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 28,8 mlrd. EUR - -
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 12,8 mlrd. EUR - -
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 29,7 mlrd. EUR 1,1 mlrd. EUR -
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 1,7 mlrd. EUR 0,3 mlrd. EUR -
Program za tržišta vrijednosnih papira 143,9 mlrd. EUR - -

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 11,3 milijarde EUR na 256,4 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 529 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 266 084 142
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 311 −19
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 185 773 161
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 28 654 814
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 434 135
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 434 135
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 592 486 13 100
5.1 Glavne operacije refinanciranja 119 162 20 135
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 473 285 −7 071
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 39 36
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 58 687 647
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 587 519 1 629
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 216 901 1 387
7.2 Ostali vrijednosni papiri 370 618 242
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 726 0
9 Ostala imovina 236 128 −1 022
Ukupno imovina 2 150 247 15 445
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 017 202 13 414
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 299 964 15 944
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 256 439 11 344
2.2 Novčani depoziti 43 525 4 600
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 880 −33
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 93 044 −13 778
5.1 Opća država 66 433 −14 118
5.2 Ostale obveze 26 611 340
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 47 239 323
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 268 −69
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 787 −261
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 787 −261
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 494 0
10 Ostale obveze 214 817 −97
11 Računi revalorizacije 315 537 0
12 Kapital i pričuve 94 015 2
Ukupno obveze 2 150 247 15 445

Kontaktni podatci za medije