Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 26. decembra 2014

30. december 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 26. decembra 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 1,3 milijarde EUR na 231,2 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,2 milijarde EUR na 370,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 13,4 milijarde EUR na 1.017,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 14,1 milijarde EUR na 66,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 8,5 milijarde EUR na 549 milijard EUR. V torek, 23. decembra 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 99 milijard EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 119,2 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 7,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (podobno kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 43,5 milijarde EUR (v primerjavi z 38,9 milijarde prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 1,4 milijarde EUR na 216,9 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 26. decembra 2014 Razlika od prejšnjega tedna – kupljeno Razlika od prejšnjega tedna – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 28,8 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 12,8 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 29,7 milijarde EUR 1,1 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 1,7 milijarde EUR 0,3 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 143,9 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 11,3 milijarde EUR na 256,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.529 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 266.084 142
2.1 Terjatve do MDS 80.311 −19
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 185.773 161
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.654 814
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.434 135
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.434 135
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 592.486 13.100
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 119.162 20.135
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 473.285 −7.071
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 39 36
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 58.687 647
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 587.519 1.629
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 216.901 1.387
7.2 Drugi vrednostni papirji 370.618 242
8 Dolg širše države v EUR 26.726 0
9 Druga sredstva 236.128 −1.022
Skupaj sredstva 2.150.247 15.445
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.017.202 13.414
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 299.964 15.944
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 256.439 11.344
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 43.525 4.600
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.880 −33
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 93.044 −13.778
5.1 Širša država 66.433 −14.118
5.2 Druge obveznosti 26.611 340
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 47.239 323
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.268 −69
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.787 −261
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.787 −261
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.494 0
10 Druge obveznosti 214.817 −97
11 Računi prevrednotenja 315.537 0
12 Kapital in rezerve 94.015 2
Skupaj obveznosti 2.150.247 15.445

Stiki za medije